Behandling med paracetamol under graviditet

den 25 februari 2014

En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla.

Den 24 februari publicerades i den amerikanska tidskriften JAMA Pediatrics en studie från Danmark vars syfte var att belysa senare effekter på barn vars mödrar använt smärtstillande läkemedel innehållande paracetamol under sin graviditet.

Studien talar för ett möjligt samband mellan paracetamol under graviditet och senare utveckling av neuropsykiatriska tillstånd, som exempelvis ADHD, hos barnet. Studien är väl genomförd men resultaten måste ses i ljuset av de begränsningar som finns för alla undersökningar av denna typ och det kan inte uteslutas att andra faktorer än intag av paracetamol påverkat resultaten. Detta gör tolkningen av resultaten mycket osäker.

På basis av den information som presenteras i artikeln anser Läkemedelsverket att det i nuläget inte finns anledning att förändra sina rekommendationer avseende behandling av smärta under graviditet.

  • Generellt bör läkemedel användas i så liten utsträckning som möjligt under graviditet och varje läkemedelsbehandling ska vara medicinskt motiverad.
  • Vid tillfälliga/kortvariga smärttillstånd under graviditet bör icke-farmakologiska metoder övervägas.
  • För gravida gäller fortfarande att läkemedel som innehåller paracetamol är förstahandsmedel vid smärttillstånd och feber.
  • Vid behov smärtstillande läkemedel under graviditet under längre tid än några dagar bör en eventuell fortsatt läkemedelsbehandling diskuteras med läkare.
  • Läkemedelsgruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), där bland annat ibuprofen, diklofenak och acetylsalicylsyra (mer än 100 mg/dag) ingår, ska pga. risken för missbildningar och missfall, endast ges efter noggrant övervägande under de första två tredjedelarna av graviditeten och skall inte alls användas i graviditetens sista tredjedel på grund av risk för cirkulationsstörningar hos barnet.

Den genomgång av riskmönstret för paracetamol under graviditet som påbörjats inom Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning (PRAC), där Läkemedelsverket ingår, kommer även att inkludera den information som den nya danska studien presenterat.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies