EMA granskar möjliga läkemedel mot ebolavirus-infektion

den 1 oktober 2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har börjat granska tillgänglig information om läkemedel som för närvarande är under utveckling för behandling av ebolavirus-infektion. Syftet är att ge en översikt över det aktuella kunskapsläget om experimentella läkemedel, som kan ligga till grund för hälsovårdsmyndigheters beslut.

För tillfället finns inga godkända läkemedel som skyddar mot eller behandlar ebolavirus-infektion. Läkemedel mot denna sjukdom är fortfarande i tidigt utvecklingsstadium. Vissa experimentella behandlingar har rapporterats visa positiva resultat i laboratorium eller hos djur, men de har inte fullt ut studerats på människa.

– Hälsomyndigheter och representanter för sjukvården som behöver ta beslut om en experimentell behandling ska användas eller inte till en patient som insjuknat i ebola saknar för tillfället oberoende information, säger professor Guido Rasi, EMAs verkställande direktör. Jag har därför bett EMAs vetenskapliga kommitté att noggrant granska all tillgänglig information om experimentella behandlingar och sammanställa allt vi hittills vet om deras effektivitet, säkerhet och kvalitet. Målet är att stödja evidensbaserat beslutsfattande.

I det största utbrottet hittills har över 5300 fall rapporterats och över 2600 människor avlidit. Det nuvarande utbrottet har den största geografiska spridning som någonsin rapporterats för ebola. Under de senaste veckorna tycks spridningshastigheten tagit fart, med en nästan exponentiell ökning av antalet fall.

EMA har bildat en grupp som består av europeiska experter med specialistkunskap om vacciner, infektionssjukdomar och design av klinisk prövning som kommer att bedöma data.

Beslutet att be CHMP göra en formell granskning av tillgänglig vetenskaplig information innebär att företag uppmanas att skicka alla tillgängliga kvalitetsdata, prekliniska och kliniska data, för läkemedel under utveckling, till EMA.

Granskningen kommer att fokusera på läkemedel under utveckling som används för att behandla människor som smittats av viruset. Vacciner för att skydda människor från att insjukna och blodterapier där blod från människor som överlevt en ebolainfektion ingår inte i granskningen.

Ebolakrisen påkallar samarbete mellan myndigheter

Genomgången av experimentella behandlingar mot ebola är en del i EMAs bidrag till bekämpningen av ebolautbrottet i Västafrika. EMA arbetar nu tillsammans med myndigheter runt om i världen för att stödja Världshälsoorganisationen (WHO) och ge råd om möjliga vägar för utveckling, utvärdering och godkännande av läkemedel för att bekämpa ebola.

Syftet med samarbetet mellan internationella myndigheter är att påskynda utvecklingen och tillgången till experimentella behandlingar för patienter i nöd under det nuvarande utbrottet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies