Fortsatt stabil ekonomi och omfattande verksamhet 2013

den 25 februari 2014

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Läkemedelsverket har under året genomfört omfattande insatser i arbetet med hållbar utveckling, olagliga läkemedel och ett nytt nationellt system för biverkningsrapportering. Liksom tidigare år har den svenska myndigheten varit en av de mest efterfrågade läkemedelsmyndigheterna i det europeiska samarbetet för godkännande av nya läkemedel.

Utöver de regelmässiga uppdrag som beskrivs i myndighetens instruktion har ett antal regeringsuppdrag slutförts, bland dessa flera inom den nationella läkemedelsstrategin. Två större uppdrag har varit ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel samt inrättandet av ett nationellt substansregister.

Under året har läkemedelsrekommendationer för schizofreni, narkolepsi, preventivmedel, primärprevention av kardiovaskulär sjukdom samt antibiotikabehandling av odontologiska infektioner tagits fram. Läkemedelsverket har också hållit nationella expertmöten inom områdena enteral läkemedelsadministrering, neonatal sepsis och dosering av antibiotika till nötkreatur och får.

– Vi har ett brett ansvarsområde, men också en oerhörd kunskap samlad i organisationen vilket gör att vi förmår genomföra våra uppdrag framgångsrikt, säger generaldirektör Christina Åkerman. Medarbetarnas kompetens och engagemang tillsammans med god samverkan med andra myndigheter gör oss till en betydelsefull aktör i arbetet för den svenska folk- och djurhälsan.

Läkemedelsverket slutförde under 2013 en omfattande registerstudie av pandemivaccinet Pandemrix där flera miljoner vaccinerade och ovaccinerade svenskar och sambandet med ett 50-tal sjukdomar jämfördes. Myndigheten genomförde också en laboratorieutredning av innehållet i bröstimplantaten av märket Poly Implant Prothèse samt tog fram en gemensam nationell rekommendation i samarbete med Socialstyrelsen.

Ekonomin stabil och i balans

Läkemedelsverkets ekonomiska resultat för 2013 hamnar på knappt -16 mkr. Minusresultatet beror bland annat på mindre avgiftsintäkter än planerat och något högre personalkostnader.

– Myndighetens ekonomi är fortsatt mycket stabil. Vi har under flera år byggt upp ett myndighetskapital på 84 mkr som fram till 2016 ska investeras i processutveckling och ett stödsystem för bland annat ärende-, resurs- och dokumenthantering, säger förvaltningsdirektör Enrique Arias.  

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies