Ibuprofen kan användas för smärta och feber hos barn

den 24 oktober 2014

En rapport i Läkartidningen om två fall av leversvikt efter att barn fått ibuprofen har lett till många frågor om riskerna med läkemedlet. Leverpåverkan är en sällsynt men känd biverkan till ibuprofen. Fullt utvecklad leversvikt, som i de aktuella fallen, är ytterst sällsynt. Det finns därför med nuvarande kunskapsläge inga skäl att utfärda någon varning för användning av ibuprofen till barn. Men även mycket sällsynta biverkningar kan inträffa för alla läkemedel, och det är en viktig anledning till att läkemedel ska användas på rätt sätt, och bara när det finns ett behov.

De senaste dagarna har media uppmärksammat en artikel i Läkartidningen där fem läkare rapporterar om två fall av Reyes syndrom. Artikeln har fått stor uppmärksamhet i media och har dessutom orsakat oro och frågor bland föräldrar, vårdnadshavare och vårdpersonal.

Reyes syndrom är en mycket sällsynt men allvarlig sjukdom med hög dödlighet som framförallt drabbar barn, ungdomar och gravida. Orsaken är okänd men man har sett ett samband med föregående virusinfektion, framför allt influensa och vattkoppor har i kombination med acetylsalicylsyra associerats med syndromet. En liknande symtombild har setts vid användning av andra läkemedel, till exempel vissa läkemedel mot epilepsi.

I artikeln beskrivs två fall

  • Ett barn på 22 månader, tidigare friskt, insjuknade med feber och luftvägssymtom som behandlades bl.a. med ibuprofen i normaldos. Barnet förbättrades men insjuknade några dagar senare i vad som bedömdes som Reyes syndrom och avled några dagar senare.
  • Det andra barnet hade också feber, men flera komplicerande faktorer, bland annat epilepsi. Barnet började utveckla leversvikt innan ibuprofen gavs och den primärt utlösande orsaken till leversvikten hos det barnet bedöms i artikeln vara epilepsiläkemedlet valproat, även om de inte kan utesluta att ibuprofen spelat in.

Ibuprofen är i receptfria förpackningar avsedda för barn godkänt för korttidsbehandling av akuta smärttillstånd av lätt till medelsvår intensitet och av feber vid förkylning, hos barn ned till sex månaders ålder (efter läkarordination ned till tre månaders ålder).

Utifrån två beskrivna fall av en känd och svår men också mycket sällsynt biverkan, där ett av dessa mer sannolikt orsakats av ett annat läkemedel (valproat), finns inte skäl att varna för eller ändra vid vilka tillstånd ibuprofen kan användas. Däremot visar det på vikten av att inte använda läkemedel i onödan eftersom det finns risker med alla läkemedel.

Det är också viktigt att doseringen och andra rekommendationer för hur läkemedel ska användas följs. I bipacksedeln som finns med i förpackningen av ibuprofen finns information och råd om hur ibuprofen ska användas. Till exempel:

Kontakta läkare innan ibuprofen används;

  • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.
  • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.
  • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.
  • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Sammanfattningsvis finns med dagens kunskapsläge inga skäl till att särskilt varna för användning av ibuprofen till barn.  Då det finns risker med alla läkemedel är det viktigt att endast använda dessa när det finns ett verkligt behov och att noggrant följa de rekommendationer som finns för framförallt dosering, behandlingstid och kombination med andra läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies