Klorhexidin kan ge hudbiverkningar hos för tidigt födda barn

den 24 oktober 2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slutfört en granskning av rapporter om svåra hudbiverkningar (kemiska brännskador och hudavlossning) vid användning av klorhexidinprodukter för huddesinfektion hos för tidigt födda barn. Då huddesinfektion är mycket viktig för att undvika allvarliga infektioner, särskilt i denna grupp av barn, avråds inte från användning av klorhexidin, men för att undvika hudskador bör överflödig lösning samt indränkta förband eller bäddmaterial avlägsnas så snabbt som möjligt.

Det finns ett stort behov av effektiva antiseptika inom neonatalvården eftersom prematura (för tidigt födda) barn är mycket känsliga för infektioner och ofta behöver genomgå procedurer som innebär infektionsrisker, t.ex. införande av katetrar i kärl. Det finns inga klara rekommendationer varken internationellt eller i Sverige kring vilka antiseptika som bör användas till spädbarn och prematura barn, men det finns ofta lokala riktlinjer. De flesta klorhexidinprodukter saknar i dagsläget rekommendationer i produktinformationen om hur de bör användas hos barn.

Efter flera rapporter om svåra hudbiverkningar inledde PRAC en granskning i juni 2014 och företag som marknadsför klorhexidinprodukter för huddesinfektion ombads skicka in fallrapporter samt publicerad information. Man kunde därvid identifiera ett 40-tal fall, där svårighetsgraden av hudbiverkningar varierade från hudutslag och stark hudrodnad till kemiska brännskador och hudavlossning. Svåra biverkningar uppträdde främst bland de mycket prematura barnen (födda före graviditetsvecka 32) där exponering skett under de två första levnadsveckorna.

Följderna kan bli allvarliga, t.ex. kemiska brännskador, som kan påverka en stor del av den totala hudytan och leda till svårigheter att hålla kroppstemperaturen, vätskeförlust och njursvikt. Hudbarriären är sämre hos prematura barn och byggs upp under de första 2-4 veckorna.

Hudskadorna hade oftast skett när stora mängder lösning använts och blivit kvar, t.ex. kring naveln, eller när förband eller bäddmaterial som barnet legat på blivit indränkta. Möjligen är risken större med alkoholbaserade klorhexidinprodukter eftersom alkoholen i sig kan ha skadlig hudpåverkan, men några säkra slutsatser kunde inte dras avseende skillnader mellan alkohol- och vattenbaserade lösningar eller mellan klorhexidinlösningar med olika koncentration.

Eftersom effektiv huddesinfektion är av stor vikt för att undvika allvarliga infektioner (t.ex. blodförgiftning) och då bättre alternativ saknas, avråds inte från användning av klorhexidinprodukter för huddesinfektion hos prematura spädbarn. Det är dock viktigt att undvika att låta stora mängder lösning bli kvarliggande på huden eller i hudveck samt att se till att huden inte utsätts för långvarig kontakt med förband eller bäddmaterial som är indränkta i klorhexidinlösning.

Information till vårdpersonal

  • Det finns risk för kemiska brännskador vid användning av alkoholbaserade eller vattenbaserade klorhexidinlösningar hos prematura spädbarn.
  • Adekvat huddesinfektion är mycket viktigt för att undvika sepsis, särskilt hos infektionskänsliga (t.ex. prematura) barn och därför avråds inte användning. 
  • Risken för hudskada tycks vara störst hos mycket prematura spädbarn, födda före graviditetsvecka 32, samt under de två första levnadsveckorna.
  • Minsta mängd lösning som behövs ska användas och lösningen får inte bli kvarstående i hudveck eller under barnet. Överflödig lösning och indränkta förband eller bäddmaterial ska avlägsnas.
  • Patienterna ska observeras noga för att eventuella hudbiverkningar ska kunna upptäckas och åtgärdas så tidigt som möjligt.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ninna Gullberg
Läkare
018-17 82 68

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies