Läkemedelsverket har analyserat handlingsvägar för uppnå minskad miljöpåverkan av läkemedel

den 16 december 2014

Igår redovisade Läkemedelsverket regeringsuppdraget att analysera insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel vid produktion och användning. Rapporten presenteras för regeringen, och är en del av riksdagens beslutade etappmål för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att analysera möjliga handlingsvägar utifrån fyra av regeringen definierade insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel:

  • Översyn av testkrav för läkemedel och miljöriskbedömningar
  • Insamling och tillgängliggörande av miljödata
  • Miljöaspekter vid bedömning av nytta/risk av läkemedel
  • Reglering av produktionsförhållanden för läkemedel som säljs i Europa

I sin rapport har Läkemedelsverket identifierat handlingsvägar för respektive insats samt vilka effekter dessa har för hälsa och miljö, tillgången till läkemedel, utvecklingen av nya läkemedel och för läkemedelsföretagen.  I enlighet med uppdraget förordar Läkemedelsverket inga handlingsvägar utan beskriver både för- och nackdelar med dessa.

I rapporten analyserar även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) möjliga effekter på pris, nytta och kostnadseffektivitet för läkemedel medan Kommerskollegium analyserar eventuella effekter på gränshandel, import samt internationell handel. Dessutom belyser Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen översiktligt skador i miljön och på människors hälsa som läkemedel ger upphov till via miljöpåverkan respektive kostnaderna för dessa.

 

Rapporten publiceras på Läkemedelsverkets webbplats under rubriken Avslutade regeringsuppdrag.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

För mer information

 Kia Salin, Läkemedelsverket

 Britta Hedlund, Naturvårdsverket

 Karin Abrahamsson, Kemikalieinspektionen

 Gustav Lanne, TLV

 Emanuel Badehi Kullander, Kommerskollegium

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies