Läkemedelsverket presenterar delårsrapport för januari – juni 2014

den 15 augusti 2014

Läkemedelsverket lämnar idag sin delårsrapport för första halvåret till regeringen. Det ekonomiska resultatet överensstämmer med tidigare månadsrapporter och prognoser. Delårsrapporten visar att Läkemedelsverket har en stabil ekonomi, även om resultatet visar ett underskott på drygt 31 miljoner.

Läkemedelsverket är i stor del avgiftsfinansierat. Vilket innebär som generell princip att all avgiftsfinansierad verksamhet ska ha full kostnadstäckning under den period som avgifterna beräknas gälla. Detta innebär att den avgiftsfinansierade verksamheten går med överskott i början av en avgiftsperiod och med underskott i slutet av avgiftsperioden. Den verksamhet som finansieras av dessa avgifter har genererat ett överskott under åren 2011-2012 och underskott åren 2013-2014. Prognosen för helåret 2014 pekar på ett negativt resultat på drygt 31 miljoner. Årets prognos visar dock på ett beräknat positivt myndighetskapital på drygt 52 miljoner kronor i slutet av 2014.

Läkemedelsverket har under våren fört en dialog och lämnat ett förslag till Socialdepartementet på nya avgiftsnivåer från år 2015. I förslaget till nya avgiftsnivåer har Läkemedelsverket vägt in effektiviseringar i verksamheten, både genomförda effektiviseringar och planerade effektiviseringar avseende processutveckling och systemstödssatsningarna inom IT-området.

– Det är tillfredsställande att våra prognoser och utfall sammanfaller med vår budget. Delårsrapporten står i linje med vad våra månadsrapporter har visat under första halvåret. Vi kommer nu att fortsätta effektiviseringsarbetet med processutveckling och systemstödssatsningar inom IT-området, säger Enrique Arias, förvaltningsdirektör på Läkemedelsverket.

Under det senaste året har Läkemedelsverket genomfört samt driver flera nysatsningar. Exempelvis nytt farmakovigilanssystem, nytt ärendehanteringssystem, utveckling av integrationer för kundfakturering, nytt kosmetikaregister och ett nytt licenssystem.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies