Nytt kunskapsunderlag om behandling av HCV-infektion

den 3 juli 2014

Läkemedelsverket har i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) tagit fram ett nytt kunskapsunderlag för behandling av hepatit C-virus (HCV)-infektion. Viktiga punkter i dokumentet är att behandling ska ges vid rätt tidpunkt så att levercirros (skrumplever) och komplikationer till detta förhindras. Läkemedelskombinationer utan interferon är att föredra.

Hepatit C virus smittar via kroppsvätskor, framförallt blod. I Sverige uppskattas cirka 45 000 personer vara infekterade av HCV, och globalt ca 170 miljoner människor.

De flesta patienter som smittas med HCV utvecklar en kronisk infektion med leverinflammation (hepatit). Obehandlad kronisk hepatit C kan leda till levercirros. Levercirros medför en risk för allvarliga komplikationer såsom leversvikt och levercancer. Det är därför angeläget att hepatit C behandlas innan cirros uppkommit. Behandlingens mål är att bli av med HCV-infektionen. För HCV-infekterade som redan har cirros minskar risken för leversvikt och levercancer om man blir av med viruset.

Utvecklingen av nya läkemedel mot HCV går snabbt. Under första halvåret 2014 har två nya direktverkande medel mot HCV godkänts i Europa och för flera ytterligare har ansökts om godkännande. För de många HCV-infekterade som väntar på botande behandling är tiden en viktig faktor, eftersom leversjukdomen stadigt fortskrider. Sjukvården behöver därför ett aktuellt vetenskapligt kunskapsunderlag att utgå från.

– De nya läkemedlen som har tagits fram de senaste åren innebär stora steg framåt på HCV-området, säger Filip Josephson, läkare vid Läkemedelsverket. Det är dessutom positivt att det bland annat är svensk forskning som ligger bakom utvecklingen.

HCV-behandlingen måste anpassas individuellt för att ge optimala förutsättningar för att bota infektionen. Beroende av situation kan det vara olika bråttom att starta behandling för olika patienter; olika läkemedelskombinationer kan vara lämpliga, och behandlingstiden varierar.

Kunskapsunderlaget har tagits fram av Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) vid ett expertmöte i april 2014.

Läkemedel tillhörande gruppen alfa-interferoner har sedan 1990-talet varit basen för behandling av kronisk HCV. Interferonerna verkar genom generell stimulering av immunförsvaret och kan ge många olika biverkningar, varav vissa är allvarliga och ibland även bestående. Kombinationer av nya läkemedel specifikt riktade mot HCV har visats bota fler patienter och samtidigt ha färre biverkningar än interferonbaserade behandlingar.

– Expertgruppen menar att läkemedelskombinationer utan interferon generellt är att föredra vid behandling av HCV, säger Filip Josephson. Det är också viktigt att noga följa upp användningen och samla erfarenheter om hur de nya läkemedlen ska används för bästa möjliga effekt.

Vid framtagandet av kunskapsunderlaget har inga hälsoekonomiska överväganden eller ställningstaganden gjorts.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Rune Wejstål
överläkare, docent
SU/Östra sjukhuset Göteborg
070-714 10 86

Filip Josephson
läkare, utredare
Läkemedelsverket
018-17 46 91

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies