Registerstudie om förgiftningar med paracetamol

den 5 maj 2014

Läkemedelsverket genomför en registerstudie för att klarlägga förekomst och konsekvens av förgiftningar med paracetamol.

Paracetamol har en omfattande användning som smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Vid normal användning är det ett säkert läkemedel, men överdosering kan leda till livshotande leverskada. Det har under senare år skett en markant ökning av antalet samtal från sjukvården till Giftinformationscentralen om möjlig förgiftning orsakad av paracetamol.

För att få en så tydlig bild som möjligt av antalet förgiftningsfall och förändring över tid så genomför Läkemedelsverket en studie med hjälp av data från olika register. Det enda sättet att ställa diagnosen paracetamolförgiftning är genom bestämning av koncentrationen av paracetamol i blod. För studien identifieras därför förgiftningsfall genom att begära in information om provsvar med förhöjd nivå av paracetamol från samtliga landets sjukhuslaboratorier. Denna information kopplas sedan till Socialstyrelsens hälsodataregister (Läkemedelsregistret för uppgifter om paracetamol och vissa andra läkemedel förskrivet på recept, Patientregistret för uppgifter om sjukhusvård och Dödsorsaksregistret för information om dödsorsaker).

Målsättningen är att få tillförlitlig information om förekomsten av denna allvarliga förgiftningstyp och förändring över tid. Resultaten ska också belysa de medicinska konsekvenserna för patienterna och utvärdera metoder för att kunna följa utvecklingen av denna patientsäkerhetsrisk i framtiden. 

Uppgifterna som hämtas in från ovanstående register behandlas så att information om enskilda personer skyddas. Endast de ansvariga för projektet har tillgång till insamlade uppgifter. Personnummer används endast för att koppla uppgifter om koncentrationen av paracetamol i blod till information från hälsodataregistren och tas därefter bort från materialet. Inga resultat som presenteras kommer att kunna knytas till enskilda individer.

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för studien. Den som så önskar kan begära att inte ingå i studien. Alla individer kan begära att få ta del av de egna uppgifterna som finns i registren samt att begära rättelse av dessa uppgifter. Begäran om att få ta del av de egna registeruppgifterna eller att inte delta ska vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress. Uppgifterna skickas till folkbokföringsadressen i rekommenderat brev. Adressen till Läkemedelsverket är:

Läkemedelsverket
Registrator
Box 26
751 03 Uppsala

Ange diarienummer 4.3.1-2014-033508 i skrivelsen. Observera att en sådan begäran endast kan tillgodoses under den initiala fasen av studien då personnummer fortfarande finns i studiematerialet. Efter att koppling av samtliga datakällor är klar så avlägsnas personnummer och enskilda individer kan då inte längre identifieras i materialet. Studien har granskats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr 2014/094) - se länk.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies