Skärpt vaksamhet krävs när långverkande oxikodonläkemedel byter namn

den 3 juli 2014

Skärpt vaksamhet krävs för att minska risken för förväxlingar under den övergångsperiod då alla långverkande oxikodonläkemedel byter namn så att ordet ”Depot” läggs till i läkemedelsnamnet.

Oxikodon är godkänt för användning vid långvarig, svår opioidkänslig smärta, såsom smärta vid cancer. Läkemedelsverket uppmärksammades under 2013 på en potentiellt allvarlig förväxlingsrisk mellan kortverkande och långverkande oxikodonberedningar. I mars i år beslutade Läkemedelsverket därför att ordet ”Depot” ska läggas till i namnet för alla långverkande tabletter och kapslar, så kallade depotberedningar, av oxikodon. De berörda företagen uppmanades att komma in med ansökan om namnändring.

Då ansökningarna inkommit vid olika tidpunkter och det kan ta olika lång tid för företagen att leverera förpackningar med det nya namnet, samtidigt som förpackningar med både det gamla och det nya namnet får säljas parallellt under en månads tid, råder nu en övergångsperiod. Denna kan komma att bestå under ett år eller mer och medför en tillfälligt förhöjd risk för förväxlingar.

Därför krävs nu en särskilt skärpt vaksamhet vid förskrivning, receptexpedition och användning. Det är av största vikt att läkemedlen även fortsättningsvis identifieras med namn, styrka och beredningsform för att särskilja produkterna. Förskrivarens indikation för behandling ska alltid anges, liksom en doseringsanvisning som tydligt anger hur läkemedlet ska användas, t.ex. 1 x 2 eller vid behov.

Namnändringarna kommer, som tidigare informerats, att ske enligt följande principer:

  • I de fall en produkt har ett så kallat fantasinamn ska ”Depot” placeras efter fantasinamnet
  • I de fall en produkt har ett generiskt läkemedelsnamn ska ”Depot” placeras mellan substansnamnet och företagsnamnet, exempelvis ”Oxikodon Depot Företagsnamn”.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies