Strukturerade läkemedelssamtal på apotek är genomförbara

den 15 december 2014

Strukturerade läkemedelssamtal syftar till att öka patientens förståelse för sin behandling, stödja följsamheten och undvika felaktig läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket har kartlagt genomförbarheten av strukturerade läkemedelssamtal på apotek, och kommit fram till att samtalen går att genomföra, men kräver bland annat att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra samtalen samt att de identifierade juridiska frågorna utreds.

Läkemedelsverket fick under 2013 i uppdrag att initiera och utvärdera försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. I uppdraget ingick också att bedöma behovet av förändringar gällande regelverk. Idag lämnas slutrapporten för uppdraget till regeringen.

Strukturerade läkemedelssamtal skiljer sig från apotekspersonalens rådgivning vid ordinarie receptexpediering i att de sker på bokad tid, dokumenteras på individnivå och att det första samtalet följs upp med ytterligare ett bokat samtal. I de strukturerade läkemedelssamtalen eftersträvar man samsyn mellan farmaceut och patient avseende åtgärder för att förbättra följsamheten till ordinerad behandling.

Studien omfattade patienter med receptförskrivna läkemedel mot astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). I studien bidrog 36 apotek med data, 196 patienter genomförde det första samtalet, och 169 av dessa deltog i det uppföljande samtalet. Studien utvärderades i efterhand genom enkäter, seminarier och samråd.

Patienterna som deltog i samtalen tyckte att kontakten med farmaceuten var god och att det viktigaste avseende deras läkemedelsanvändning togs upp under samtalet. Nio av tio kunde tänka sig att delta i liknande samtal framöver och sju av tio tyckte att deras läkare skulle kunna ha nytta av informationen från samtalen på apoteket. Både patienter och farmaceuter bedömde att de strukturerade läkemedelssamtalen var till nytta för patienten i dennes användning av sina läkemedel mot astma eller KOL.

Sammanfattningsvis visar rapporten att den variant av strukturerade läkemedelssamtal som prövats går att använda. Genomförandet bygger på att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra strukturerade läkemedelssamtal samt att de identifierade juridiska frågorna utreds.

Läkemedelsverket tar i rapporten inte ställning till om strukturerade läkemedelssamtal bör genomföras eller inte, det är endast genomförbarheten som har utretts. Arbetet har inte heller i detalj omfattat dokumenterade effekter av insatserna på patientnivå, till exempel följsamhet till behandling eller påverkan på patientens hälsostatus.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Cecilia Bernsten
Forskare
018-16 77 68
0727-42 69 00

Lena Ring
Forskare
018-17 48 92
0727-14 35 90

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies