Åtgärder för att öka patientsäkerheten vid generiskt utbyte

den 9 mars 2015

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv, och slutsatsen är att det inte bör införas i Sverige. Idag skickas utredningen på remiss till uppdragets samrådsparter.

I maj 2014 gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte samt att utvärdera effekterna med att införa generisk förskrivning ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Utgångspunkten för uppdraget har varit att systemet med generiskt utbyte kvarstår.

Läkemedelsverket gör bedömningen att det inte kan säkerställas att ett införande av generisk förskrivning skulle ge en ökad patientsäkerhet. Det finns ett större värde i att arbeta vidare med en översyn av hela ordinations- och expeditionsprocessen. Med anledning av detta rekommenderar Läkemedelsverket att generisk förskrivning inte införs i Sverige.

De insatser som föreslås för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte omfattar i huvudsak följande områden;

  • En sammanhängande ordinations- och expeditionsprocess, inklusive fungerande återrapporteringssystem från apotek till förskrivare.
  • En nationell, samlad läkemedelslista som ska ge en heltäckande bild av patientens förskrivna läkemedel.
  • Översyn av journalsystemens funktionalitet och information för att bättre stödja förskrivningsprocessen.
  • Fortsätta arbetet med att förbättra läkemedelsförpackningars utseende och märkning.
  • Fortsatta insatser kring information och utbildning om det generiska utbytet för apoteks- och sjukvårdspersonal.

Förslaget har idag skickats på remiss till berörda aktörer, med sista svarsdatum den 30 mars 2015.

Generiskt utbyte infördes i Sverige 2002 och innebär att patienten på apoteket erbjuds ett likvärdigt (generiskt) läkemedel till ett lägre pris. Utbytet omfattar de läkemedel som subventioneras av staten, dvs. ingår i läkemedelsförmånssystemet.
 
Generisk förskrivning innebär att förskrivaren anger substansnamn på receptet istället för läkemedlets produktnamn. Denna möjlighet finns inte i Sverige idag, men tillämpas i några andra europeiska länder.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carola Bardage
utredare
018-17 42 51

Eva Arlander
enhetschef
018-16 77 17

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies