Avvikelser ska markeras med ”obs” på receptet

den 10 april 2015

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2009:13 reglerar bland annat hur förskrivning och utlämnande av läkemedel på apotek ska gå till. Den 1 mars 2015 trädde nya ändringar i kraft. Bland annat ska förskrivaren nu markera på receptet om användningen avviker från läkemedlets godkända användningsområde (indikation). Detta gäller alla läkemedel och inte enbart preventivmedel som det felaktigt har rapporterats om.

Alla läkemedel godkänns för ett eller flera specifika användningsområden, så kallade indikationer. Godkännandet baseras bland annat på vilka patientgrupper man har studerat läkemedlet på, till exempel med avseende på ålder och sjukdomstillstånd. Den godkända indikationen finns dokumenterad i läkemedlets produktresumé (SmPC).

I Sverige har legitimerade läkare rätt att förskriva läkemedel även utanför den godkända indikationen om det finns stöd för användningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna praxis benämns vanligen ”fri förskrivningsrätt”. Läkaren tar då ett större personligt ansvar för att patienten får en behandling som är verksam, och inte utsätts för onödiga risker.

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit beskriver bland annat de regler som gäller vid förskrivning av läkemedel och expediering av läkemedel på apotek. Föreskrifterna har ändrats genom ändringsföreskriften LVFS 2014:14. De flesta ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2015.

Tidigare har förskrivaren varit skyldig att markera recept med ett ”obs” när doseringen avvikit från läkemedlets godkännande. Denna markering ska nu även anges på receptet för alla avvikelser från läkemedlets godkända användningsområden. Liksom tidigare gäller detta alla läkemedel.

I föreskriften (LVFS 2009:13) beskrivs detta så här:
3 kap. 5 § Förskrivaren ska med ordet ”obs” markera på receptet om användningen eller doseringen av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande.

Farmaceuten som lämnar ut läkemedlet på apoteket har skyldighet att granska receptet, för att säkerställa att till exempel dosangivelse och användningsområde är korrekt och att inga interaktionsproblem förväntas uppstå.

Markeringen”obs” är en signal från förskrivaren att avvikelsen från den godkända indikationen är avsiktlig. Förskrivaren behöver då inte kontaktas i samband med expedieringen. Förändringen i föreskriften syftar till att underlätta utlämnandet av läkemedel på apoteken, och säkerställa att patienten får en korrekt och säker läkemedelsbehandling utan onödigt dröjsmål.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Babra
Enhetschef
Apotek och receptfri detaljhandel
018-17 46 00

Maria Björkman
Läkemedelsinspektör
Apotek och receptfri detaljhandel
018-17 46 00

Mariann Rinse
Läkemedelsinspektör
Apotek och receptfri detaljhandel
O18-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies