Brister i märkningen och flera förbjudna ämnen i hårfärgningsprodukter

den 20 april 2015

Läkemedelsverkets och kommunernas tillsynsprojekt Hårfärgskoll 2014 visar att det finns allvarliga fel i varningstexterna hos hårfärgningsprodukter. Av 1300 kontroller av hårfärgningsprodukter hade 39 procent ett eller flera fel. I tre procent av kontrollerna hittades förbjudna ämnen.

De vanligaste bristerna gällde den varningstext som måste finnas på produkterna för att de innehåller allergiframkallande ämnen. Ett återkommande fel var att varningstexten inte översatts till svenska, vilket krävs enligt reglerna. I tre procent av kontrollerna (36 produkter) hittades förbjudna ämnen i innehållsförteckningen.

– Dessa ämnen bedöms inte innebära någon akut hälsorisk för användarna, men det är ändå ett allvarligt fel att ha förbjudna ämnen i produkterna, säger Gunnar Guzikowski, ansvarig utredare på Läkemedelsverket.

Även så kallade hennafärger hade stora brister, vissa produkter saknade helt innehållsförteckning eller märkning på svenska. Av de kontrollerade hårfärgningsprodukterna hade 61 procent inga fel på de punkter de kontrollerats.

– Det finns alltid en viss risk för allergiska besvär när man använder hårfärger. Kontaktallergi kan innebära allvarliga problem och kan ge både akuta och fördröjda symtom samtidigt som de allergiska besvären riskerar att bli livslånga. Därför är det viktigt att varningstexterna och innehållet i hårfärgningsprodukterna följer reglerna, säger Gunnar Guzikowski.

Reglerna kräver att en konsument ska få tydlig upplysning om allergirisk genom den varningstext som ska finnas på svenska på produktens förpackning och behållare. Om varningstexten saknas eller är bristfällig ökar risken för att produkten används oförsiktigt och att en kontaktallergi utvecklas på sikt.

Läkemedelsverket startade projektet Hårfärgskoll 2014 i syfte att på nationell nivå kontrollera hårfärgningsmedel på den svenska marknaden med avseende på produkternas varningstexter om allergirisk samt innehåll av vissa förbjudna hårfärgningsämnen. Projektet genomfördes i samverkan med 86 kommuner och kommunala tillsynsförbund.

– Det här har varit ett mycket lyckat samarbetsprojekt där Läkemedelsverket tillsammans med kommuninspektörer över hela landet genomfört över 1300 kontroller av hårfärgningsprodukter vid besök av 500 verksamhetsutövare. Vi kommer i framtiden att använda oss av denna tillsynsmodell när det gäller andra områden inom kosmetika, säger Gunnar Guzikowski.

Fakta: Hårfärgningsprodukter

Användningen av hårfärgningsmedel är stor inom EU och uppskattningsvis färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år. Användningen är även spridd till barn och i en svensk intervjustudie år 2013 fann man att 27 % av flickorna och 9 % av pojkarna som var 12 år gamla vid något tillfälle hade färgat håret. Av dessa rapporterade 1 % att de upplevt hudbesvär i samband med färgningen. Det är väl känt att hårfärgningsämnen kan orsaka kontaktallergi.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Gunnar Guzikowski
Ansvarig utredare på Enheten för kosmetiska produkter 

tel. 072-50 69 989

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies