EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

den 20 november 2015

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Det finns därför ingen anledning att ändra hur vaccinerna används eller ändra den aktuella produktinformationen. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.

PRACs utredning överlämnades till EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) tillsammans med ytterligare synpunkter från patientgrupper. CHMP instämde i slutsatsen att vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS och POTS.

CHMPs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut.

Information till patienter

 • HPV (humant papillomvirus) är en betydande orsak till livmoderhalscancer och vissa andra cancerformer, liksom andra tillstånd så som könsvårtor. HPV-vacciner förväntas förhindra många av dessa fall.
 • Det har förekommit rapporter om två sjukdomstillstånd, CRPS och POTS, hos flickor som har fått HPV-vacciner. CRPS orsakar en långvarig smärta och kan drabba en arm eller ett ben, och POTS är ett tillstånd som ger en onormal ökning av hjärtfrekvensen när man ställer sig upp, och även andra symtom som yrsel, svimning, huvudvärk, smärta, illamående och trötthet. Hos vissa flickor kan symtomen vara långvariga och kraftigt påverka livskvaliteten.
 • CRPS och POTS är svåra att diagnostisera. Tillstånden förekom i den allmänna befolkningen, även innan HPV-vaccination blev tillgänglig. Symtom som ses vid POTS kan också förekomma vid andra tillstånd så som kroniskt trötthetssyndrom.
 • Efter en noggrann granskning av tillgängliga data konstateras att förekomsten av CRPS och POTS hos vaccinerade flickor inte är högre än vad som förväntas hos flickor i den allmänna befolkningen (cirka 150 fall av CRPS och minst 150 av POTS per miljon varje år), och att det inte finns några bevis för att vaccin kan utlösa dessa syndrom. Granskningen tog hänsyn till fall som inte rapporterats som CRPS och POTS, men med symtom som tyder på dessa tillstånd.
 • Rekommendationerna för hur vaccinerna ska användas ändras därför inte och inte heller görs några förändringar i informationen till förskrivare för dessa vacciner.
 • Patienter eller familjer som har frågor bör rådgöra med sin läkare.

Information för sjukvårdspersonal

 • Den rutinmässiga säkerhetsövervakningen av rapporter om misstänkta biverkningar har väckt frågor om eventuellt samband mellan användning av HPV-vacciner och två tillstånd, CRPS och POTS.
 • CRPS (kroniskt regionalt smärtsyndrom) definieras som ihållande smärta som inte står i proportion till vad som framkallat händelsen (oftast en episod av trauma eller immobilisering av extremitet) och är associerad med sensoriska, sudomotoriska, motoriska och dystrofa förändringar. Det är vanligtvis begränsat till en enda extremitet.
 • Patienter med POTS (posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom) visar vanligtvis onormal ökning av hjärtfrekvens när man ställer sig upp, utan ortostatisk hypotension. Dessa åtföljs av symtom (t.ex. yrsel, svimning, svaghet, huvudvärk, kronisk värk och smärta, gastrointestinala symtom och trötthet) vilka skiljer sig mellan patienter.
 • Symtom som förekommer vid POTS kan ses även vid andra tillstånd så som kroniskt trötthetssyndrom, och vissa patienter kan ha både diagnosen kroniskt trötthetssyndrom och POTS.
 • Uppskattningsvis drabbas ca 150 flickor och unga kvinnor per miljon individer i åldern 10 till 19 år i den allmänna befolkningen av CRPS varje år. Minst 150 flickor och unga kvinnor per miljon kan utveckla POTS varje år.
 • Granskningen visade inget vetenskapligt stöd för att förekomsten av dessa två tillstånd hos vaccinerade flickor skiljer sig från förväntad förekomst i dessa åldersgrupper, även om man tar hänsyn till att alla misstänkta fall inte har rapporterats till läkemedelsmyndigheterna och rapporter som inte fullt ut uppfyller diagnostiska kriterier för dessa tillstånd. Eftersom många rapporter har gemensamma drag med kroniskt trötthetssyndrom, var resultat från en stor publicerad studie1 som inte visade något samband mellan HPV-vaccin och kroniskt trötthetssyndrom särskilt relevant.
 • Det finns därför ingen anledning att ändra rekommendationerna för hur vaccinerna används eller den aktuella produktinformationen. Fördelarna med HPV-vacciner fortsätter att överväga riskerna. Användning av HPV-vacciner förväntas förebygga många fall av livmoderhalscancer samt ett antal andra cancerformer och tillstånd som orsakas av HPV.

Ovanstående rekommendationer grundar sig på analyser av data från kliniska prövningar och data som erhållits efter att läkemedlen börjat marknadsföras, granskning av vetenskaplig litteratur, rapporter om misstänkta biverkningar från patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, samt uppgifter från medlemsländerna och andra länder, och information som lämnats in av allmänheten. EMA har också samrått med en grupp experter på dessa sjukdomstillstånd och inom neurologi, kardiologi och läkemedelsepidemiologi.


1 Donegan K, et al. Bivalent human papillomavirus vaccine and the risk of fatigue syndromes in girls in the UK. Vaccine 2013; 31: 4961-7.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies