Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november

den 29 april 2015

Receptfria tabletter med paracetamol kommer inte längre att få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 november 2015. Beslutet berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedöms vara en betydelsefull riskfaktor.

Sedan november 2009 tillåts vissa receptfria läkemedel att säljas utanför apotek, och idag finns ca 5600 försäljningsställen anmälda till Läkemedelsverket. Det finns ca 900 receptfria läkemedel godkända i Sverige, varav ca 600 får säljas utanför öppenvårdsapotek. 

Ett av de vanligaste receptfria läkemedlen som säljs innehåller substansen paracetamol som används mot smärta och feber. Rätt använt är paracetamol säkert att använda. Vid överdosering finns dock risk för mycket allvarliga biverkningar som kan leda till leverskada och dödsfall.

Antalet samtal till Giftinformationscentralen (GIC) från hälso- och sjukvård och allmänhet avseende paracetamolförgiftning steg från 2500 under år 2006 till knappt 4200 under år 2013.

Antalet samtal till GIC från hälso- och sjukvård, som direkt kan kopplas till enskilda patienter som vårdats på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning, ökade från 529 under år 2006, till 1161 under år 2013. Samma tendens sågs fortsatt under 2014.

Läkemedelsverket har under 2014 genomfört en studie av förekomsten av paracetamolförgiftningar under perioden 2000-2013. Förgiftningsfall har i studien identifierats med hjälp av blodprovsresultat (ca 68 000 enskilda provsvar) med förhöjda nivåer av paracetamol från 20 landsting, data från Socialstyrelsens patientregister, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret. 2013 registrerades 1558 fall, vilket motsvarar en ökning på ca 40 % sedan 2009.

– Beslutet grundar sig på en tydlig ökning av antalet förgiftningar till en oacceptabelt hög nivå, säger Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket. Det finns goda skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamoltabletter för att skydda folkhälsan.

Läkemedelsverkets beslut innebär att paracetamol i tablettform (tabletter och filmdragerade tabletter) inte längre får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek efter den 1 november 2015. Andra former av paracetamol (till exempel flytande form, stolpiller och brustabletter) berörs inte av beslutet. Läkemedel mot värk och feber som innehåller andra läkemedelssubstanser berörs inte heller av beslutet.

– Paracetamol i den vanliga tablettformen står för de flesta förgiftningsfallen, det är därför vi begränsar tillgängligheten till just den beredningsformen, säger Rolf Gedeborg. Paracetamol i andra former kommer fortsatt att vara tillgängliga även utanför apotek.

Läkemedelsverket följer noga försäljning, användningsmönster och förekomst av förgiftningar med receptfria läkemedel.

Om paracetamol
Läkemedelssubstansen paracetamol syntetiserades 1893 men på grund av biverkningar, sannolikt orsakade av kontamination, fick den ingen medicinsk användning. Substansen ”återupptäcktes” 1947 och började på 1950-talet användas som ett smärtstillande läkemedel. Idag används det i första hand mot lättare smärttillstånd och feber. Verkningsmekanismen för paracetamol är inte fullständigt klarlagd.
   Rätt använt är paracetamol säkert att använda. Paracetamol orsakar inte magbesvär som flera andra smärtlindrande läkemedel. Detta gör att läkemedlet är särskilt lämpat för patienter som har besvär med magsår, eller som av andra skäl inte tål acetylsalicylsyra eller andra smärtstillande läkemedel.
   Paracetamol kan dock vid överdosering orsaka svåra livshotande skador på levern. Stora doser av läkemedlet är särskilt skadligt vid regelbunden hög konsumtion av alkohol eller vid nedsatt leverfunktion.
 
Om receptfria läkemedel
Receptfria läkemedel är avsedda för egenvård under en begränsad tid. Läkemedelsverket beslutar om ett läkemedel ska få säljas receptfritt efter att företaget som innehar försäljningsgodkännandet ansökt om receptfrihet. I samband med detta beslutas även om läkemedlet ska få säljas utanför apotek. Beslut fattas för varje enskild produkt, det vill säga för ett specifikt läkemedels beredningsform, styrka och förpackning. 
   För att ett läkemedel ska godkännas för receptfri försäljning krävs att det har goda säkerhetsegenskaper vid både rekommenderad och felaktig användning, det ska vara lämpligt för egenvård och informationen för användaren ska vara tydlig och relevant. 
   Läkemedlets medicinska egenskaper bör också vara väl kända sedan en längre tid, och förpackningen ska vara utformad så att läkemedlet kan användas på rätt sätt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Kontakta oss

Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10
www.lv.se/lmu

Rolf Gedeborg
klinisk utredare
Vetenskapligt stöd
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies