Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön

den 8 september 2015

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön. I rapporten föreslås att Naturvårdsverket ska samordna uppföljningen av dessa läkemedelssubstanser, där ingår bland annat inflammationshämmande läkemedel, antibiotika och hormonstörande substanser.

Huvuddelen av de läkemedelssubstanser som återfinns i den svenska miljön kommer från läkemedel som passerar genom våra kroppar när vi använder dem. En mindre del kan även komma från att överblivna läkemedel spolas ner i toaletten i stället för att lämnas in på apotek.

Den nationella läkemedelsstrategins arbetsgrupp för miljöindikatorer har avrapporterat sitt arbete om ”mätning av läkemedelshalter i miljön”, vilket skett i samverkan med Uppsala universitet. Det är viktigt att följa koncentrationen av olika läkemedelssubstanser i miljön över tid för att utvärdera effekten av genomförda insatser, till exempel råd kring läkemedelsförskrivning eller kampanjer kring kassation av läkemedel.

Redan idag görs mätningar av läkemedelssubstanser i miljön av många olika aktörer som t.ex. landsting. En ökad samordning av uppföljningen bidrar till att de offentliga resurserna används bättre och att miljödata och den samlade kunskapen blir mer systematiskt.

Några av de föreslagna substanserna finns redan med i något av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram, alternativt är upptagna på ”Watch List” inom ramen för EU:s så kallade vattendirektiv.

Därutöver föreslår arbetsgruppen ytterligare ett antal substanser baserat på diskussioner och inspel från bland andra Landstingens nätverk för läkemedel och miljö, forskningsprojektet MistraPharma och Svenskt Vatten.

Den nationella läkemedelsstrategin (NLS) togs fram av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med en rad aktörer inom läkemedelsområdet. Övergripande mål är att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. NLS syftar till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade satsningar inom läkemedelsområdet och har innefattat ett drygt 40-tal aktiviteter samt uppföljning av läkemedelsstrategin som CBL-kansliet är samordnare av. För närvarande pågår en revidering av den nationella läkemedelsstrategin på mål- och aktivitetsnivå inför 2016.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Bengt Mattson
Tekn Dr, Sakkunnig
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
0768-89 25 87

Alicja Andersson
Ekotoxikolog
Läkemedelsverket
08-519 41 261

Marie-Louise Ovesjö
Överläkare, med dr, Södersjukhuset AB
Stockholms Läns landsting (representant SKL)
070-160 73 15

Madeleine Wallding
Direktör, samordnare av den nationella läkemedelsstrategin
CBL-kansliet, Läkemedelsverket
018-17 46 11

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies