Förslag till utveckling av kommunikation om läkemedelssäkerhet

den 4 maj 2015

Kommunikation om läkemedelssäkerhet är en central del av Läkemedelsverkets uppdrag. God läkemedelssäkerhet kräver tydlig samverkan och dialog mellan myndigheter, sjukvård, patienter och företag. I en ny regeringsrapport lämnas förslag på hur kommunikation om läkemedelssäkerhet riktad till hälso- och sjukvårdspersonal kan vidareutvecklas, i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet.

Internationell utveckling, i synnerhet den lagstiftning om säkerhetsövervakning av läkemedel som trädde i kraft 2012, ligger till grund för förslaget om vidareutveckling av Läkemedelsverkets kommunikation inom området läkemedelssäkerhet.

För att utreda hur kommunikationen om läkemedelssäkerhet kan förbättras genomförde Läkemedelsverket inom ramen för uppdraget dels en skriftlig rapportering avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, ”Läkemedelssäkerhetsrapport 2013”, och dels en förstudie som beskriver, sammanställer och analyserar målgruppens behov av kommunikation om läkemedelssäkerhet och faktorer som påverkar utvecklingen. Tre insatsområden föreslås:

  • Säkerhetsinformation i tillgängligt och maskinläsbart format så att den kan användas och distribueras vidare av andra aktörer via exempelvis journalsystem och apotekens expedieringssystem.
  • Strukturerad säkerhetsinformation via Läkemedelverkets webbplats som är anpassad för att öka medvetenheten om läkemedelssäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal. Detta inkluderar återkoppling kring aktuella säkerhetsutredningar som beskriver nyttan och riskerna med läkemedelsbehandlingen.
  • Kunskapsfrämjande insatser genom informationsmaterial om läkemedelssäkerhet som är anpassade för att integreras i olika utbildnings- och fortbildningssammanhang.

Förutsättningar för det fortsatta utvecklingsarbetet är samverkan med berörda aktörer och en säkerställd långsiktig finansiering. Genom en vidareutveckling av kommunikationen kan den ytterligare anpassas utifrån målgruppernas behov av tydlig och lättillgänglig säkerhetsinformation, samt anpassas för att främja ett systematiskt lärande på området.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Elin Kimland
Projektledare
018-17 47 67

Gunilla Englund
Projektledare
018-17 46 21

Anders Carlsten
Direktör
018-17 82 68

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies