Ökad inrapportering av biverkningar 2014

den 8 maj 2015

Under 2014 tog Läkemedelsverket emot 6781 rapporter om biverkningar, 5421 av dessa kom från den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan. Från konsumenter ökade rapporteringen med 34 procent, med totalt 1360 rapporter under 2014.

Knappt 3000 biverkningar från sjukvården har klassificerats som allvarliga, och hälften av dessa berör personer över 65 år. Från hälso- och sjukvården är två antikoagulantia, warfarin och rivaroxaban, bland de mest rapporterade läkemedelssubstanserna. Många av de allvarliga rapporterna för dessa två substanser beskriver hjärnblödning. För ACE-hämmaren enalapril finns ett flertal rapporter som beskriver angioödem.

I de allvarliga konsumentrapporterna var Pandemrix, influensavaccinet från säsongen 2009/2010, bland de mest rapporterade läkemedlen. För levotyroxin var effekter som kan uppstå vid förhöjda nivåer av sköldkörtelhormon mest rapporterat.

– Många biverkningar som rapporteras är redan kända, men för att vi ska kunna hitta och utreda ovanliga eller okända biverkningar är rapporteringen viktig, säger Kerstin Jansson, chef på enheten för läkemedelssäkerhet. Dessutom kan vi via rapporterna även hitta möjliga kvalitetsbrister och få kunskap om felaktig användning av läkemedlet.

Signaler om biverkningar kan till exempel leda till att produktinformationen ändras, att användningen begränsas eller att fördjupade säkerhetsuppföljningar av läkemedlet initieras.

– Biverkningsrapportering är ett viktigt instrument för att öka vår kunskap om de läkemedel som används i Sverige, säger Kerstin Jansson. När ett läkemedel godkänns har man en god bild av de biverkningar som kan identifieras i de kliniska prövningarna, men andra, främst ovanliga biverkningar, ser man först när läkemedlet har används i större grupper under längre tid.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2012:14 ska den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (i praktiken läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter) rapportera alla misstänkta biverkningar.

Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända biverkningar. Farmaceuter inom detaljhandeln rekommenderas att rapportera biverkningar. Patienter/konsumenter har också möjlighet att biverkningsrapportera. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Jansson
Enhetschef
Läkemedelssäkerhet
018-17 48 59

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies