Fler apoteksinspektioner samtidigt som tillsynen utvecklas

den 1 juni 2016

Fler inspektioner på apotek, ett riskbaserat urval av olika tillsynsprojekt och inspektioner med fokus på receptexpedition och rådgivning. Det är några av de förslag som Läkemedelsverket har lämnat till regeringen.

Läkemedelsverket fick i november 2015 i uppdrag att se över hur myndighetens tillsyn av apoteksmarknaden kan utvecklas. Nu har myndigheten lämnat sin rapport.

– Apoteksmarknaden är inne i en fortsatt stor förändringsprocess med fler aktörer och där distanshandeln och nätapotekens del av försäljningen ökar. Därför är det viktigt att Läkemedelsverkets tillsynsarbete fortsätter att utvecklas och följer de förändringar som sker på marknaden. Det handlar helt enkelt om ett ständigt pågående arbete över tid, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets förslag

  • Riskbaserat urval av tillsynsobjekt
  • Fler inspektioner på apotek
  • Tydligare riskbaserat utförande av inspektioner
  • Inspektioner med tematisk fokus på t.ex. distanshandel, receptexpedition och rådgivning
  • Bedriva tillsyn riktad mot apoteksaktörernas huvudkontor
  • Utvecklade former för uppföljning av inspektioner och tillsynsärenden
  • Förbättra spridning av resultat av tillsyn

Myndigheten föreslår också att information till allmänheten, hälso-och sjukvården och djursjukvården om LVs tillsynsansvar ska bli tydligare. Samtidigt ska samverkan med andra myndigheter och kunskapsutbyte med de nordiska länderna utvecklas.

- Den tillsyn som Läkemedelsverket bedriver på apoteken är viktig ur ett patientsäkerhetsperspektiv då apotekens verksamhet också är en del av hälso-och sjukvårdskedjan. Det handlar om att alla led inom läkemedelshanteringen på apotek lever upp till de krav som ställs på verksamheten. I sammanhanget är det också viktigt att allmänheten vet vilken myndighet man kan vända sig till om man har synpunkter eller vill rapportera in brister i verksamheten. Jag hoppas också att rapporten blir ett viktigt inspel till den nu pågående Apoteksutredningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Babra, enhetschef
Apotek och Receptfri detaljhandel
Tel: 070-51 72 639

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies