Granskning bekräftar känd risk för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider vid KOL

den 18 mars 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har granskat den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Risken bedöms föreligga för samtliga olika typer av inhalerade kortikosteroider.

KOL är en långvarig lungsjukdom där de finaste luftvägarna blir skadade eller blockerade, vilket leder till andningssvårigheter. Kortikosteroider används ofta inom EU för behandling av KOL och tas vanligtvis genom inhalation med hjälp av en inhalator.

Säkerhetskommitténs granskning bekräftar att patienter med KOL som behandlas med inhalerade kortikosteroider löper högre risk att utveckla lunginflammation. Dock anser kommittén att nyttan med inhalerade kortikosteroider fortsatt överväger riskerna. Kommittén granskade också huruvida det finns någon skillnad i risken för lunginflammation mellan olika läkemedel av den här typen, men fann att det vetenskapliga stödet för att dra några sådana slutsatser var otillräckligt. Lunginflammation är en vanlig biverkning för samtliga inhalerade kortikosteroider.

En uppdatering av produktinformationen rekommenderas för att rätt spegla det aktuella kunskapsläget. Det är ingen förändring i hur dessa läkemedel ska användas, men sjukvårdspersonal och patienter ska vara vaksamma för tecken eller symtom på lunginflammation hos personer med KOL, detta eftersom sjukdomsbilden för lunginflammation liknar försämringsperioder, så kallade exacerbationer, av den underliggande sjukdomen KOL.

Rekommendationen från säkerhetskommittén överlämnas nu till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP, som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande. Ytterligare detaljer inklusive råd för patienter och sjukvårdspersonal kommer att publiceras när CHMP ger sitt slutgiltiga utlåtande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies