Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka

den 14 juni 2016

De senaste årens tillsyn visar att det fortsatt förekommer många brister hos försäljningsställen för receptfria läkemedel. Oanmäld handel är fortsatt den vanligaste inrapporterade bristen och en av de allvarligare. Det visar Läkemedelsverkets tillsynsrapport om handel med receptfria läkemedel för åren 2014-2015.

– Att läkemedel säljs i verksamheter där man saknar kännedom om eller kringgår regelverket är allvarligt. Vår samlade bedömning utifrån enkätsvar, bristrapporter, omvärldssignaler och myndighetens egen tillsyn är att många verksamhetsutövare fortfarande har en bit kvar för att leva upp till de krav som ställs, säger Katarina Fors, gruppchef på Läkemedelsverket.

I maj 2014 skickade Läkemedelverket en webbenkät till kommunerna. Syftet var att få en bild av kommunernas kontroll av detaljhandeln med receptfria läkemedel och handlarnas följsamhet till regelverket samt att identifiera eventuella behov av riktade tillsynsinsatser.

Av landets 290 kommuner svarade 197. De vanligaste bristerna som kommunerna har iakttagit var bristande skyltning om åldersgräns och säljförbud för nikotinläkemedel vid misstanke om langning. På andra plats kom förvaring och/eller exponering av läkemedel. Sedan följde brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram, liksom kontroll av utgångsdatum på läkemedel.

– En av slutsatserna i tillsynsrapporten är att tydligare och enklare vägledning skulle ge verksamhetsutövarna bättre förutsättningar att kunna följa reglerna.

Läkemedelsverket ser också ett behov av att utveckla utbildningar och vägledning till kommunerna, även om det idag formellt inte ingår i Läkemedelsverkets uppdrag. Dessutom kommer utökad fälttillsyn i samverkan med kommunerna att prioriteras, säger Katarina Fors.

Flera av de problemområden som synliggjorts genom enkäten kommer att beröras i den pågående utredningen ”Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Katarina Fors, gruppchef
Apotek och receptfri detaljhandel/
Tillsyn detaljhandel
Tel: 018 - 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies