Läkemedelsverket bidrar till FN:s Agenda 2030

den 5 september 2016

I onsdags överlämnade Läkemedelsverket sin rapport till regeringen gällande hur myndigheten kan bidra till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Läkemedelsverket verksamhet berör fem av de mål FN satt upp.

Regeringen har genom Finansdepartementet gett ett antal statliga myndigheter, däribland Läkemedelsverket, i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. I uppdraget ingår att bedöma vilka mål och delmål i agendan som den egna myndighetens verksamhet har störst inverkan på, både nationell och internationell inverkan ska bedömas.

Sammanfattningsvis berör Läkemedelsverkets verksamhet i huvudsak fem av de mål som anges i Agenda 2030, främst på ett indirekt sätt, det vill säga genom effekter av Läkemedelsverkets myndighetsutövning.

  • Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  • Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
  • Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
  • Mål 9. Bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
  • Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtionsmönster och produktionsmönster

Mål 3 relaterar direkt till myndighetens grunduppdrag om att främja folk och djurhälsan. Både mål 6 och mål 12 relaterar till den miljöpåverkan som tillverkning och konsumtion av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger bidrar till. Läkemedelsverket ska även främja innovation och livsvetenskaperna inom sitt ansvarsområde vilket berör mål 9. Slutligen så har kunskapsmyndigheten Läkemedelverket även ansvar för att förmedla opartisk information, något som i kombination med uppdraget att verka för jämställdhetsintegrering ger möjlighet att påverka mål 5.

Eftersom regel­verk och dokumentationskrav för läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetiska produkter är harmoniserade inom EU och i vissa delar globalt har Läkemedelsverket under lång tid varit delaktig i en omfattande internationell verksamhet. En stor del av såväl tillståndsprocessen som tillsynen av läkemedel sker därför gemensamt inom EU. Det återspeglas i rapporten genom att flera aktiviteter ofta sker främst i internationell samverkan.

Läkemedelsverkets etablerade internationella samverkan skapar möjligheter för myndigheten att bidra till viss hållbar utveckling även utanför Sveriges gränser. Några exempel är arbetet med att förbättra den globala säkerhetsuppföljningen av läkemedel och medicintekniska produkter, att förhindra att förfalskade läkemedel når konsumentledet, att minska miljöpåverkan genom att införa utsläppsbegränsningar vid tillverkning av läkemedel samt att minska utbredningen av antimikrobiell resistens. Inom alla dessa områden finns dock mer att göra, något som i samtliga fall kräver nationell och internationell samverkan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Susanne Zakrisson, enhetschef,
Kosmetika, läkemedelsprodukter
och narkotika
Tel: 018-17-82-09

Joakim Brandberg, stabschef,
GD-stab
Tel: 018-17 48 23

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies