Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?

den 3 mars 2016

Läkemedelsverket har analyserat hur läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger påverkar miljömålen. Främst påverkas miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Generationsmålet. För att nå miljömålen behövs nationell och internationell samsyn kring krav på ökad miljöhänsyn i regelverken, något som kräver både omfattande samverkan och politiskt påverkansarbete.

Läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger bidrar alla till exponeringen av kemiska ämnen i miljön vilket ger Läkemedelsverket möjlighet att påverka till att de svenska miljömålen nås. Rester från tillverkning och användning av dessa produkter kan resultera i svårnedbrytbara ämnen. Därför behövs förutom bättre rening och utfasning av förorenande ämnen även andra åtgärder som minskar miljöpåverkan av produkterna.

Generationsmålet tydliggör även vårt ansvar för den miljöpåverkan som konsumtionen i Sverige bidrar till utanför våra gränser då produkterna ofta tillverkas utanför EU. I dagsläget leder otillräckliga krav vid tillverkning av läkemedel till utsläpp vilket medför betydande hälso- och miljöproblem. Speciellt utsläpp av antibiotika är ett stort hot mot den globala folkhälsan eftersom det även bidrar till utveckling av antimikrobiell resistens.

Eftersom lagstiftningen för läkemedel i stor utsträckning är harmoniserad inom EU krävs både samverkan och omfattande politiskt påverkansarbete för att nå framgång med behov av nya krav för att minska miljöpåverkan av läkemedel. Politiker, myndigheter, företag, förskrivare, patienter och konsumenter är alla berörda. För att nå miljömålen till år 2020 måste vi alla ta ökad miljöhänsyn vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger.

Relevanta miljömål för Läkemedelsverkets verksamhet i och med sektorsansvaret för läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger:

Generationsmålet

Giftfri miljö Etappmål Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Begränsad klimatpåverkan Etappmål Utsläpp av växthusgaser.

Frisk luft Etappmål Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa.

Levande sjöar och vattendrag Etappmål God ekologisk och kemisk status.

Hav i balans samt levande kust och skärgård Etappmål God ekologisk och kemisk status.

Ett rikt odlingslandskap Etappmål Jordbruksmarkens halt av föroreningar.

Säker strålmiljö Etappmål Strålskyddsprinciper, Radioaktiva ämnen, Elektromagnetiska fält.

Ett rikt växt- och djurliv Etappmål Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies