Läkemedelsverket redovisar idag en handlingsplan för att nå regeringens miljömål

den 29 juni 2016

För att nå miljömålen till år 2020 krävs att alla parter tar ökad miljöhänsyn vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Myndigheter, industrin, sjukvården och inte minst den akademiska forskningen behöver samarbeta för att arbeta fram lösningar utifrån flera perspektiv. Läkemedelsverket har genom sin verksamhet en viktig del i detta arbete.

Sedan 1 januari 2007 har Läkemedelsverket ett samlat ansvar för miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde, så kallat sektorsansvar. Läkemedelsverket har även ansvar för etappmålet Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

De miljömål som i föregående analys har bedömts vara mest relevanta för Läkemedelsverket verksamhet är Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt de miljökvalitetsmål som påverkas av tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger.

För arbetet med sektorsansvaret för miljö har Läkemedelsverket identifierat sex övergripande åtgärder. Dessa är utformade efter ett livscykelperspektiv för produkterna. Inom respektive åtgärd har aktiviteter för att nå miljömålen identifierats.

  • Ökad miljöhänsyn vid tillståndsgivning av läkemedel
  • Förbättra kunskapen om och minska exponering av ämnen med miljöskadliga egenskaper
  • Verka för samlad och tillgänglig miljöinformation för läkemedel
  • Minska utsläpp av miljöpåverkande ämnen vid tillverkning.
  • Minska miljöpåverkan vid användning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger
  • Stimulera utveckling av produkter med låg total miljöpåverkan.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kia Salin, miljöstrateg
Tel: 018-17 82 49

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies