Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

den 15 december 2016

Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd som genomför sitt första rådsmöte den 22 mars 2017. Syftet med rådet är att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter.

 

– Läkemedelsverket vill föra en dialog med patienter och konsumenter i angelägna och aktuella frågor. Samverkan ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna och deras respektive organisationer och nätverk, säger Lena Ring, samordnare för det nya rådet på Läkemedelsverket.

 

Rådets syfte är samverkan med patienter och konsumenter för att:

a. öka Läkemedelsverkets kunskap om patienters och konsumenters erfarenheter av och syn på sjukdom i relation till användning av läkemedel och medicintekniska produkter.

b. bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation till patienter och konsumenter från Läkemedelsverket.

c. öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag och verksamhet.

Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Myndigheter och landsting efterfrågar i allt högre grad patient- och funktionshinderrörelsens erfarenheter och kunskaper, även om det ännu i många fall saknas tydliga strategier och rutiner för samverkan.

Inbjudan till att delta i rådet kommer att distribueras till olika patient- och konsumentorgansationer. Totalt kommer 16 representanter att utses, varav 8 bjuds in direkt och 8 tillfrågas via en öppen inbjudan.

Alla patient- och konsumentorganisationer är välkomna att skicka in sin intresseanmälan. Även de 8 organisationer som bjuds in direkt ombeds att fylla i ansökan om deltagande. Ansökan om deltagande finns from den 15 dec på www.lv.se/patient-konsument-rad.  Läkemedelsverket kommer att utvärdera alla ansökningar och det slutliga urvalet baseras dels på att uppsatta kriterier uppfylls samt på att rådets sammansättning ska vara så blandad som möjligt. Som rådsrepresentant (patient/konsument) utses man på en tidsbegränsad mandatperiod av 2 år.

– Initialt planeras två rådsmöten per år. Arbetet ska utvärderas efter två år och erfarenheterna kommer då ligga till grund för en utformning av Läkemedelsverkets fortsatta samverkan med patienter och konsumenter, säger Lena Ring.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies