Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

den 22 december 2016

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2016.

Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Alecensa (alectinib), avsett för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med crizotinib.
 • Lifmior (etanercept), biosimilar för behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit och plaquepsoriasis (barn och vuxna).
 • Olumiant (baricitinib), avsett för behandling av reumatoid artrit.
 • Truxima (rituximab), biosimilar för behandling av non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, reumatoid artrit och granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Ameluz (aminolevulinsyra), där befintlig indikation utökas med: behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer där kirurgi är olämplig på grund av risk för behandlingsrelaterad morbiditet eller dåligt/sämre kosmetiskt resultat.

 • Cinryze (C1-esterashämmare, human), där befintlig indikation utökas till:
  Behandling och prevention av angioödemattacker före ingrepp hos vuxna, ungdomar och barn (2 år och äldre) med hereditärt angioödem.

 • Rutinmässig prevention av angioödemattacker hos vuxna, ungdomar och barn (6 år och äldre) med allvarliga och återkommande attacker av hereditärt angioödem, som är intoleranta mot eller får otillräckligt skydd av orala preventionsbehandlingar, eller patienter där upprepad akut behandling inte är tillräckligt.

 • Ilaris (kanakinumab), där befintlig indikation utökas med:

  Behandling av följande autoinflammatoriska, periodiska febersyndrom hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 2 år och äldre:
  - Tumörnekrosfaktorreceptorassocierat periodiskt syndrom (TRAPS)
  - Hyperimmunoglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasbrist (MKD)
  - Familjär medelhavsfeber (FMF). Ilaris ska ges i kombination med kolkicin, om det är lämpligt.
  - Indikationen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS) utökas till att inkludera barn oavsett vikt.

 • Jardiance (empagliflozin), där befintlig indikation ändras till: för behandling av vuxna med otillräcklig kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till kost och motion:
  - som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans
  - som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.
  (För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser samt vilka populationer som har studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1 i produktinformationen.)

 • Jentadueto (linagliptin/metformin), där befintlig indikation utökas till: behandling av vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till kost och motion för att förbättra glykemisk kontroll:
  - hos patienter som är otillräckligt kontrollerade vid maximal tolererbar dos av enbart metformin
  - i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes, inklusive insulin, hos patienter som är otillräckligt kontrollerade med metformin och dessa läkemedel
  - hos patienter som redan behandlas med kombinationen av linagliptin och metformin som separata tabletter.

 • Keytruda (pembrolizumab), där befintlig indikation utökas till:
  - som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  - som monoterapi som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥50% av tumörcellerna[(tumour proportion score (TPS)] och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
  - för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC hos vuxna vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥1% av tumörcellerna och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med Keytruda.

 • Tivicay (dolutegravir), där befintlig indikation utökas till att inkludera barn över 6 år.

 • Trajenta (linagliptin), där befintlig indikation utökas till: behandling av vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2 som ett tillägg till kost och motion för att förbättra glykemisk kontroll:
  - som monoterapi när metformin inte är lämpligt på grund av intolerans eller kontraindicerat på grund av nedsatt njurfunktion
  - i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes, inklusive insulin, när dessa inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

 • Votubia (everolimus), där befintlig indikation utökas med: tilläggsbehandling av patienter i åldern 2 år och äldre vid refraktära partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, associerade med tuberös skleroskomplex (TSC).

Kommittén har gett en negativ bedömning angående utvidgad indikation för:

Inovelon (rufinamid), där rekommendationen är att indikationen inte utökas till att inkludera behandling av Lennox Gastaut-syndrom hos barn som är mellan 1 och 4 år.

Övriga yttranden

Ny styrka

 Repatha (evolocumab)
CHMP har gett en positiv bedömning till en utökning av befintligt godkännande för läkemedlet Repatha. Kommittén rekommenderar en ny styrka av läkemedlet Repatha: 420 mg injektionsvätska i en cylinderampull som ska ges med en autoinjektor.

Harmonisering av produktinformation

Klexane (enoxaparin). CHMP rekommenderar harmonisering inom EU av produktresumé, bipacksedel och märkning för Klexane. Klexane är ett antitrombosmedel och används för behandling av blodpropp och i förebyggande syfte.

Direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C: EMA bekräftar PRACs rekommendation om screening för hepatit B 

CHMP uttryckte 2016-12-16 stöd till PRACs rekommendationer om direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

 

Information till patienter

 

 • Direktverkande antivirala läkemedel (inkluderande Daklinza (daclatasvir), Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir), Olysio (simeprevir), Sovaldi (sofosbuvir) och Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir)) är effektiva läkemedel mot kronisk hepatit C och kan användas utan interferoner (en typ av läkemedel som kan ge besvärliga biverkningar).

 • Om du också har en infektion med hepatit B-virus kan direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C göra så att hepatit B-infektionen blir aktiv igen.

 • Du kommer att bli testad för hepatit B innan behandling påbörjas med direktverkande antivirala läkemedel för att undersöka om det finns risk för reaktivering av hepatit B.

 • Om du har virusinfektion med både hepatit B och hepatit C kommer läkaren noga följa upp dig både under och efter behandlingen med direktverkande antivirala läkemedel. Det är också möjligt att du får behandling mot hepatit B.

 • Berätta för din läkare om du har eller har haft en hepatit B-infektion. Prata också med din läkare om du har några frågor eller funderingar om din behandling.

Information till sjukvårdspersonal

 

 • Fall av reaktivering av hepatit B (med allvarliga konsekvenser) har rapporterats för patienter som varit samtidigt infekterade med både hepatit B- och C-virus och behandlats med direktverkande antivirala läkemedel. Frekvensen av sådan reaktivering verkar vara låg.

 • Reaktiveringen av hepatit B antas vara en följd av den snabba behandlingsinducerade reduceringen av hepatit C-virus, vilken påverkar den immunologiska kontrollen av hepatit B-virus.

 • Alla patienter bör screenas för hepatit B-virus innan behandlingen med direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C påbörjas; de patienter som samtidigt är infekterade med hepatit B- och C-virus måste följas upp och behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer.

 • Fortsatta studier behövs för att utvärdera risken för recidiverande eller nydiagnostiserad levercancer hos patienter som behandlas med direktverkande antivirala läkemedel. De företag som tillhandahåller dessa läkemedel har blivit ombedda att göra en prospektiv studie för att utreda risken för recidiv av tidigare behandlad hepatocellulär cancer, och en prospektiv kohortstudie för patienter med cirros för att utreda incidensen och typen av de novo hepatocellulär cancer, då patienter med cirrhos kan härbergera en ännu odiagnostiserad cancer.

 • Kliniska riktlinjer rekommenderar att kontroller avseende utveckling av eventuell hepatocellulär cancer ska fortsätta för patienter med cirros även efter att ett kvarstående virologiskt svar har uppnåtts.

 

Granskningen gjordes på följande direktverkande antivirala läkemedel för behandling av kronisk hepatit C: Daklinza (daclatasvir), Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir), Olysio (simeprevir), Sovaldi (sofosbuvir) och Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir). Sedan starten av granskningen har två andra direktverkande antivirala läkemedel godkänts i EU: Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) och Zepatier (elbasvir/grazoprevir).

EMA inleder granskning av kliniska studier utförda vid Micro Therapeutic Research Labs i Indien 

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning med anledning av en inspektion av Micro Therapeutic Research Labs på två orter i Indien där frågor väckts gällande studiedata som används till stöd för ansökningar om försäljningsgodkännande av vissa läkemedel i EU. Inspektionsresultaten indikerar att de studier som ligger till grund för dessa studiedata inte har utförts i enlighet med god klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP).    

Efter att ha tagit del av inspektionsresultaten har flera nationella läkemedelsmyndigheter begärt att EMA bedömer om detta kan påverka nytta/risk-värderingen för läkemedel godkända i EU för vilka godkännandet är baserat på studier som genomförts vid företaget i Chennai och Coimbatore i Indien. EMA har också ombetts bedöma om inspektionsresultaten påverkar läkemedel där utvärderingar för godkännande pågår och där studiedata från dessa anläggningar ligger till grund för ansökan.

 

CMDh

 För ärenden se rapporten från CMDhs möte:

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies