Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2016)

den 5 juli 2016

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2016.

Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Cinqaero (reslizumab), avsett för behandling av svår eosinofil astma.
 • Zalmoxis (allogena genetiskt modifierade T-celler), avsett för behandling vid haploidentisk hematopoetisk stamcellstransplantation.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Cervarix (vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] [rekombinant, med adjuvans, adsorberat]), där befintlig indikation utökas med: prevention av premaligna anala cellförändringar och analcancer orsakat av vissa onkogena typer av humant papillomvirus (HPV).
 • Ilaris (kanakinumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av aktiv Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD).
 • Keytruda (pembrolizumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av lokalt avancerad eller metastaserad PD L1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit för dessa mutationer godkänd behandling innan de behandlas med Keytruda.
 • Nevanac (nepafenak), där befintlig indikation utökas med: reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.
 • RoActemra (tocilizumab), där befintlig indikation utökas med: i kombination med metotrexat för behandling av svår, aktiv och progressiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna som inte har behandlats med metotrexat tidigare.
 • Ryzodeg (insulin degludek/insulin aspart), där befintlig indikation utökas till att även inkludera ungdomar och barn från två års ålder.
 • Zontivity (vorapaxar), där befintlig indikation utökas till: avsett för att minska aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som
  - har haft hjärtinfarkt, administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) och, när tillämpligt, klopidogrel, eller
  - har symtomatisk perifer artärsjukdom, administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) eller, när tillämpligt, klopidogrel.

Kommittén har gett en negativ bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Arzerra (ofatumumab), där rekommendationen är att indikationen inte utökas till att inkludera underhållsbehandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Övriga yttranden

Granskning av läkemedel som tillverkas vid Pharmaceutics International Inc. i USA inleds

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel tillverkade vid Pharmaceutics International Inc. i USA sedan läkemedelsmyndigheten i Storbritannien (MHRA) vid en inspektion i februari 2016 uppmärksammat flera brister när det gäller god tillverkningssed (GMP).

Pharmaceutics International Inc. tillverkar det centralt godkända läkemedlet Ammonaps (natriumfenylbutyrat) och är även en registrerad tillverkningsanläggning för några nationellt godkända läkemedel inom EU.

Denna inspektion, som var en uppföljning av en inspektion i juni 2015, syftade till att utreda om korrigerande åtgärder som överenskommits tidigare hade genomförts på ett lämpligt sätt. Brister kvarstod och inkluderade otillräckliga åtgärder för att minska risken att spår av ett läkemedel kan överföras till en annat (korskontaminering), problem med hur data genererades och kontrollerades, samt brister i systemen som ska säkerställa läkemedlets kvalitet (kvalitetssäkring).

EMAs vetenskapliga kommitté CHMP kommer nu att granska vilken betydelse inspektionsresultaten har för produkternas totala nytta/risk-värdering och göra en rekommendation om några förändringar behövs gällande deras försäljningstillstånd.

Det finns inga belägg för att patienter har utsatts för risker på grund av detta problem. Men som en försiktighetsåtgärd kommer inte läkemedel levereras längre från den här anläggningen till EU om de inte anses vara "kritiska" för folkhälsan. Bedömningen kommer att göras nationellt av respektive läkemedelsmyndighet med beaktande av alternativ och vilken inverkan en brist skulle innebära för patienter. Om ett läkemedel som tillverkas på denna anläggning inte anses vara kritiskt i en medlemsstat kommer det inte längre att levereras i den medlemsstaten och läkemedel som finns kvar på marknaden kommer att återkallas.

Adempas ska inte användas hos patienter med pulmonell hypertension orsakad av idiopatisk interstitiell pneumoni

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att Adempas (riociguat) inte ska användas hos patienter med "symtomatisk pulmonell hypertension i samband med idiopatisk interstitiell pneumoni" eller PH-IIP (högt blodtryck i artärerna i lungorna som orsakats av en lungsjukdom som kallas idiopatisk interstitiell lunginflammation). Adempas är inte godkänd för användning hos patienter med PH-IIP. Rekommendationen är en följd av en klinisk prövning i fas II som avslutades i förtid. Den kliniska prövningen, kallad RISE-IIP, undersökte effekterna av Adempas i denna patientgrupp. Preliminära resultat visade ett ökat antal dödsfall och allvarliga biverkningar, inklusive andningsproblem och lunginfektioner, med Adempas jämfört med placebo (overksam behandling). Tillgängliga data tyder inte på någon klinisk signifikant nytta av behandling med Adempas hos dessa patienter.

Produktinformationen för Adempas kommer att uppdateras för att lägga till en kontraindikation för PH-IIP för att säkerställa att Adempas inte används hos dessa patienter. Populationen som Adempas för närvarande är godkänt för skiljer sig från den som ingår i RISE-IIP-studien. Nyttan med Adempas fortsätter att överväga riskerna i dess godkända användningsområden (se nedan).

Information till patienter

 • Adempas har undersökts i en studie på patienter med PH-IIP. Detta är ett sjukdomstillstånd med högt blodtryck i lungorna som orsakas av en lungsjukdom som kallas idiopatisk interstitiell lunginflammation. Studien avbröts tidigt eftersom allvarligare problem eller dödsfall kunde ses hos patienter som tar Adempas än hos de som fick placebo (overksam behandling). Allvarliga problem som observerades var andningsproblem och lunginfektioner.
 • Patienter i studien som hade fått Adempas har avbrutit behandlingen med detta läkemedel och övervakas noggrant.
 • Adempas är inte godkänt för användning hos patienter med PH-IIP och din läkare kommer inte att förskriva Adempas om du har detta sjukdomstillstånd.
 • Adempas är fortfarande godkänt för behandling av andra typer av högt blodtryck i lungorna som beskrivs nedan. Studier har visat nytta med att använda Adempas för att behandla dessa andra typer av högt blodtryck i lungorna och en acceptabel säkerhetsnivå.Om du har några frågor om din behandling, kontakta din läkare.

Information till sjukvårdspersonal

 • En kontraindikation för patienter med PH-IIP kommer att inkluderas i produktinformationen för Adempas som en följd av att den kliniska prövningen RISE-IIP fick avbrytas i förtid och baserades på preliminära data från studien.
 • Den avslutade kliniska studien omfattade 145 patienter med PH-IIP som behandlades med antingen Adempas eller placebo. Det primära effektmåttet var förändring av 6-minuters gångtest efter 26 veckors behandling.
 • Vid tidpunkten för interimsutvärderingen som ledde till att prövningen avbröts hade 21 dödsfall konstaterats varav 17 patienter hade tagit Adempas och 4 patienter fått placebo. Allvarliga biverkningar, som mestadels var respiratorisk sjukdom eller lunginfektioner, var också vanligare bland patienter som tagit Adempas.
 • Preliminära data tyder på att behandling med Adempas inte ger en klinisk signifikant nytta för PH-IIP patienter.
 • Adempas är inte godkänt för användning vid PH-IIP. Adempas fortsätter att ha ett positivt nytta-riskförhållande för sina godkända användningsområden (se nedan).Om några patienter med PH-IIP behandlas med Adempas, bör denna behandling avbrytas och patientens kliniska status övervakas noggrant.
 • Ett brev kommer att skickas till hälso- och sjukvårdspersonal med information om EMAs rekommendationer.

Adempas används för att öka förmågan att vara fysiskt aktiv hos vuxna vid följande typer av pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungorna):
- Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH, där blodkärlen i lungorna är tilltäppta eller trånga till följd av blodproppar).
- Pulmonell arteriell hypertension (PAH, där kärlväggarna i lungorna är förtjockade så att kärlen blir trånga). För PAH har effekt visats hos patienter med idiopatisk PAH (orsaken är okänd), ärftlig PAH eller PAH orsakad av bindvävssjukdom.

EMA varnar för att Noxafil tabletter och oral suspension har olika dosering och inte är utbytbara

Produktinformationen för Noxafil (posakonazol) kommer att uppdateras för att stärka varningarna om att de två läkemedelsformerna som ges via munnen inte är utbytbara med samma dosering. Noxafil, ett läkemedel mot allvarliga svampinfektioner, finns för intag via munnen som tabletter (100 mg) och oral suspension (40 mg/ml), men de rekommenderade doserna för de båda läkemedelsformerna skiljer sig åt. Av receptet ska det framgå vilken läkemedelsform som avses.

Vissa patienter har av misstag fått oral suspension istället för tabletter, vilket lett till underdosering och en potentiell brist på effekt. Likaså finns det rapporter om patienter som fått tabletter i stället för oral lösning, vilket lett till överdosering och biverkningar.

Produktinformationen kommer därför uppdateras för att förstärka de befintliga varningarna om att de två formerna inte är direkt utbytbara. Förpackningarna kommer också att ändras för att tydligare skilja de två läkemedelsformerna åt, samt ha en varning om att de inte kan bytas mot varandra utan att dosen justeras.

Sjukvårdspersonal kommer också att få ett brev under de kommande veckorna för att påminna dem om problemet. Förskrivare uppmanas vara tydliga med vilken läkemedelsform som avses vid receptförskrivning, och farmaceuter bör försäkra sig om att den korrekta formen expedieras.

Information för patienter

 • Noxafil är ett läkemedel som används för att behandla allvarliga infektioner orsakade av svampar, när andra läkemedel inte kan användas eller då de inte är effektiva. Det innehåller den aktiva substansen posakonazol.
 • När läkemedlet ges via munnen kan det ges antingen som tabletter eller som en vätska, men den dos som behövs vid användning av tabletter (hur mycket och hur ofta) skiljer sig från den dos som behövs vid användning av vätskan.
 • Den vanliga dosen för tabletter är tre tabletter (300 mg) två gånger om dagen på den första dagen, därefter 300 mg en gång dagligen. Doser av vätskan (200 mg, en 5 ml sked) tas tre eller fyra gånger om dagen.
 • Det har förekommit fall där patienter erhöll fel form av läkemedlet, och på så vis tog fel dos, vilket kan resultera antingen i biverkningar eller att läkemedlet inte ger önskad effekt.
 • Patienter bör inte byta mellan att ta Noxafil tabletter och Noxafil oral suspension utan att tala med sin läkare eller farmaceut först, eftersom det kan leda till en minskad effekt eller en ökad risk för biverkningar.
 • Patienter som har funderingar om sina läkemedel bör rådgöra med apoteket eller läkaren som ordinerat behandlingen.

Information för sjukvårdspersonal

 • Noxafil tabletter och oral suspension är inte utbytbara på grund av skillnaderna mellan dessa två beredningar i fråga om doseringsfrekvens, administrering med föda samt vilken plasmakoncentration som uppnås. Rekommenderad dos är 300 mg en gång dagligen för tabletterna (efter en laddningsdos på 300 mg två gånger dagligen dag 1) och 200 mg 3–4 gånger per dag (600 till 800 mg dagligen) för den orala suspensionen.
 • Felmedicinering har rapporterats efter felaktigt byte mellan läkemedelsformerna, vilket resulterat i över- eller underdosering och till följd av detta dosrelaterad toxicitet eller brist på effekt.
 • Det är viktigt att läkemedelsformen liksom den aktuella dosen anges på receptet, och att farmaceuter säkerställer att den korrekta orala läkemedelsformen lämnas ut vid expedieringen på apoteket.
 • Produktresumén och bipacksedeln för Noxafil kommer att uppdateras för att stärka varningar om skillnaderna mellan de två läkemedelsformerna, och de yttre kartongerna kommer att revideras för att tydligare särskilja dem och för att inkludera ett varningsmeddelande om att läkemedelsformerna inte kan bytas mot varandra utan att justera dosen.

CMDh

För ärenden se rapporten från CMDhs möte.

 Report from the CMDh meeting held on 20-22 June 2016 ()

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies