Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2016)

den 24 oktober 2016

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2016.

Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Cystadrops (merkaptamin), avsett för behandling av ansamling av cystinkristaller på hornhinnan hos patienter med cystinos.
 • Ocaliva (obeticholsyra), avsett för behandling av primär biliär kolangit (även kallad primär biliär cirros).
 • Rekovelle (follitropin delta), avsett för kontrollerad stimulering av ovarierna.
 • Venclyxto (venetoklax), avsett för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Lucentis (ranibizumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV) oavsett orsak till CNV.
 • Opdivo (nivolumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt klassisk Hodgkins lymfom (cHL) efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximab vedotin.
 • Trisenox (arseniktrioxid), där befintlig indikation utökas till remission och konsolidering hos vuxna patienter med:
  - nydiagnosticerad akut promyeloisk leukemi (APL) med låg till intermediär risk (antal vita blodkroppar ≤10 x 103/μl) i kombination med all-trans-retinoidsyra (ATRA)
  - recidiverande/behandlingsresistent akut promyeloisk leukemi (APL) (tidigare behandling ska ha innefattat en retinoid samt kemoterapi) som karakteriseras av en t(15;17) translokation och/eller förekomst av genen Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid-Receptor-alpha (PML/RAR-alfa). Responsfrekvensen för andra subtyper av akut myeloisk leukemi på arseniktrioxid har inte undersökts.
 • Zebinix (eslikarbazepinacetat), där befintlig indikation utökas med att även inkludera ungdomar och barn över 6 års ålder.

Övriga yttranden

 Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

 EMA rekommenderar åtgärder för att garantera en säker användning av Keppra oral lösning

CMDh

För ärenden se  rapporten från CMDhs möte:

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies