Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation

den 26 februari 2016

Den nya behandlingsrekommendationen för behandling av sjukhusförvärvad pneumoni tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling hos vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar. Vårdrelaterad pneumoni på sjukhem eller i hemsjukvård berörs inte.

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp utarbetat rekommendationerna för behandling av sjukhusförvärvad penumoni. Rekommendationerna baseras på de litteraturgenomgångar som publiceras i bakgrundsdokumenten samt på utredningsrapporter och produktinformation. För situationer där evidens saknas eller är otillräckligt baseras rekommendationerna på konsensus i expertgruppen.

"Behandlingen av sjukhusförvärvad lunginflammation styrs av hur länge patienten legat på sjukhus före insjuknandet, eventuell respiratorbehandling, eventuella riskfaktorer för resistenta bakterier, sjukdomens svårighetsgrad och om patienten har nedsatt immunförsvar eller inte", säger Kerstin Claesson, tf Enhetschef, Medicinsk Information på Läkemedelsverket.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Val av behandling vid sjukhusförvärvad pneumoni styrs av hur lång vårdtid som föregått insjuknandet, eventuell invasiv ventilation, förekomst av riskfaktorer för resistenta bakterier, sjukdomens svårighetsgrad och om patienten är immunsupprimerad eller inte.
  • Hos en ej immunsupprimerad patient som insjuknar inom 4 dagar efter sjukhusinläggning och som inte respiratorbehandlas eller har riskfaktorer för infektion med resistenta bakterier rekommenderas i första hand cefotaxim. För andra patienter kan en initialt bredare behandling, ibland kombinationsbehandling, vara motiverad.
  • Empirisk behandling mot sjukhusförvärvad pneumoni är motiverad om patienten uppvisar röntgenfynd förenliga med pneumoni i kombination med minst två av följande kriterier: feber, förhöjda inflammatoriska parametrar och purulent luftvägssekret.
  • Adekvat mikrobiologisk diagnostik inkluderande luftvägsodlingar och blododling rekommenderas alltid före insättande av antibiotikabehandling vid sjukhusförvärvad pneumoni.
  • Åtta dagars antibiotikabehandling är i de flesta fall tillräckligt.
  • Vid immunsuppression måste man överväga en bredare diagnostik och behandling samt överväga DT-thorax initialt eftersom denna undersökning är känsligare än konventionell lungröntgen för att diagnosticera karakteristiska förändringar t.ex. för mögelsvamp.
  • Symtomatologin vid pneumoni kan vara diskret hos de allra minsta barnen.

Sjukhusförvärvad pneumoni är en pneumoni som debuterar ≥ 48 timmar efter sjukhusinläggning. Ventilatorassocierad pneumoni är en undergrupp av sjukhusförvärvad pneumoni och definieras som en pneumoni som uppkommer ≥ 48 timmar efter intubation/trakeostomi och start av invasiv ventilation. Följsamhet till basala hygienåtgärder har visat sig reducera risken för uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Det är viktigt att alltid ta odling före insättande av antibiotika eller vid byte av antibiotika, liksom att snabbt påbörja adekvat antibiotikaterapi. Vid kombinationsbehandling med antibiotika rekommenderas starkt övergång till monoterapi efter odlingssvar med resistensbestämning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Professor Håkan Hanberger
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin Infektionsmedicin
581 85 Linköping
hakan.hanberger@liu.se
Tel: 070-5797102

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies