Fyra nya ledamöter i Vetenskapliga rådet för humanläkemedel

den 14 november 2017

Prof. Jonas Bergh, Med. Dr. Åsa Craftman, Prof. Katrine Riklund och Prof, Fredrik Piehl är nya ledamöter i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.

Rådet består av ca 15-20 ledamöter med kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. De har alla vetenskaplig kompetens och lång erfarenhet inom läkemedelsrelaterad sjukvård. I sammansättningen har både faktorer som regional spridning, kön, kunskapsområden och oberoende varit avgörande. Varje ledamot får ett treårigt förordnande som kan förlängas maximalt två perioder. För att skapa goda förutsättningar till förnyelse men att också bibehålla en kontinuitet i Rådets arbete är målsättningen att ca en tredjedel av rådets ledamöter nyrekryteras inom varje treårsperiod. Tre nya ledamöter har utnämnts tidigare under hösten och rådet kompletteras nu med ytterligare fyra nya ledamöter.

Jonas Bergh

Jonas Bergh är specialist i onkologi och patologi; innehar Mimi Althainz'donationsprofessur i onkologi, Karolinska Institutet (KI), Är överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset. Han har en omfattande erfarenhet från preklinisk-, translationell- och klinisk cancerforskning. Han är co-Chairman för det globala nätverket EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group). Jonas är panelmedlem för de två internationella consenusmötena som fastställer riktlinjer vid tidig respektive spridd bröstcancer, St. Gallen respektive ABC. Han är ordförande för det strategiska cancernätverket StratCan vid KI, är medlem i Nobelförsamlingen och utnämndes av Karolinska institutet till "Distinguished Professor Award".

Jonas har utnämnts till ett flertal internationella förtroendeuppdrag; vetenskapliga rådet för IARC, WHO, gästprofessor vid Oxford University. Fellow of Royal College of Physicians (FRCP) i London och tidigare varit professor vid Manchester University. Jonas har varit med att fastställa ett internationellt curriculum i medicinsk onkologi för American Society for Clinical Oncology (ASCO) tillsammans med European Society for Medical Oncology (ESMO). Jonas var faktagruppsordförande för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancer, under par decennier verkat som ordförande för Svenska Bröstcancergruppen, är f.n. ordförande för det nationella vårdprogrammet. Han verkar som tillförordnad ordförande i EMA:s vetenskapliga rådgivande grupp för onkologi-hematologi (SAG), varit medlem i gruppen sedan dess inrättande 2004. Jonas har tidigare under ett antal år tidigare varit medlem i Läkemedelsnämnden.

Åsa Craftman

Åsa Craftman är sjuksköterska, medicine doktor och lektor vid Sophiahemmet Högskola med fokus på vård och omsorg om äldre- och personer med demenssjukdom. Det är också i de forskningsområden som Åsas doktorsavhandling Medicine management in municipal homecare; delegating, administrating and receiving belyser läkemedelsadministrering i hemtjänsten genom delegering från distriktssköterskor. Såväl distriktssköterskors uppfattning som omvårdnadspersonalens och den äldre personen som erhåller hjälpen lyfts fram. Åsa har arbetat många år i Stockholms stad som biståndshandläggare och enhetschef.

Katrine Riklund

Katrine Riklund, leg. läk. och specialist i radiologi och nukleär medicin. Hon är överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i Diagnostisk radiologi vid Umeå universitet och Prorektor för Umeå universitet.
Katrine intresserade sig först för translationell forskning inom immunologi och nukleär medicin genom att utveckla och utvärderav monoklonala antikroppar vid diagnos och behandling av bl a gynekologisk cancer. Därefter flyttades fokus till hybrid imaging inom kognition, neurodegeneration, parkinsonistiska sjukdomar samt prostata- och kolorektal cancer. Länken mellan de olika områdena i hennes forskning är hybrid imaging med PET/CT och PET/MR.
Katrine medverkar i och leder ett flertal nationella och internationella uppdrag inom radiologi och nuklearmedicin, t.ex. European Society of Radiology . Hon har också grundat och är ordförande för European Society of Hybrid Medical Imaging.

Fredrik Piehl

Fredrik Piehl är specialist i neurologi och verksam som överläkare vid neurologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset, kombinerat med en professur i neurologi vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet. Fredrik har under åren 2008-2017 varit ansvarig för verksamheten inom klinisk neuroimmunologi vid den neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och han leder en forskargrupp vars arbete fokuseras på sjukdomsmekanismer, biomarkörer och behandling av neuroimmunologiska sjukdomar, främst multipel skleros och myastenia gravis. Han har tidigare varit ordförande för svenska MS-sällskapet, 2010-2017 vetenskaplig sekreterare i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och från 2017 ordförande i Neuroförbundets forskningskommitté. Han har stor erfarenhet av läkemedelsprövningar, såväl läkemedelsindustri-sponsrade som akademiskt initierade prövningar, som finansieras av svenska och internationella offentliga anslagsgivare.

Rådets nästa sammanträde är fredagen den 17 november.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig farmakoterapi nationell utveckling

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies