Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

den 20 juni 2017

Vid vaccination mot rotavirus behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om symtom som kan tyda på tarminvagination. Läkemedelsverket har därför i samarbete med Folkhälsomyndigheten sammanställt fördjupad information till personal inom barnhälsovården.

I samband med en rutinmässig säkerhetsuppföljning för ett rotavirusvaccin har den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC) nyligen rekommenderat nationella informationsinsatser för att hantera risken för en mycket sällsynt biverkan; tarminvagination. Läkemedelsverket har därför i samarbete med Folkhälsomyndigheten sammanställt fördjupad information till personal inom barnhälsovården som vaccinerar barn mot rotavirusinfektion. Tillståndet behöver bedömas akut av läkare och kan då framgångsrikt behandlas.

Vaccination mot rotavirus omfattas idag inte av ett nationellt allmänt vaccinationsprogram för barn, men flera svenska regioner och landsting erbjuder spädbarn rotavirusvaccination vid besök inom barnhälsovården. I och med användningen av rotavirusvaccin behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om symtom som kan tyda på tarminvagination. Hälso- och sjukvården behöver uppmana vårdnadshavare att söka vård akut vid sådana symtom.

2017-07-04
Kännedom om dessa symtom behövs inom barnhälsovård som erbjuder vaccination mot rotavirus liksom inom primärvård, barnsjukvård, akutsjukvård och 1177 Vårdguiden. Hälso- och sjukvården behöver uppmana vårdnadshavare att söka vård akut vid symtom som kan tyda på tarminvagination.


Läkemedelsverket ansvarar för att följa säkerheten för de godkända vaccin som finns tillgängliga i Sverige.

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus inklusive tarminvagination finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Karl Mikael Kälkner

Telefon: 072-738 23 59   

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies