Inga klara skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

den 19 september 2017

Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA drar slutsatsen att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning.

Granskningen påbörjades till följd av en publicerad klinisk studie (SIPPET-studien (1)). I studien drog författarna slutsatsen att antikroppar utvecklas i högre grad hos de patienter som behandlas med faktor VIII-läkemedel som tillverkas med rekombinant DNA-teknologi jämfört med de patienter som behandlas med plasmaderiverade faktor VIII-läkemedel. Granskningen omfattade även andra tillgängliga interventionsstudier och observationsstudier. Vid granskningen av dessa studier förelåg inga övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan de två olika klasserna av faktor VIII-läkemedel.

Faktor VIII är en blodkoagulationsfaktor som finns i otillräcklig mängd eller saknas hos patienter med hemofili A (en form av klassisk blödarsjuka). Faktor VIII-läkemedel ges till dessa patienter för att blodet ska kunna koagulera på ett normalt sätt, antingen för att behandla blödningar eller regelbundet som profylax. Kroppen kan dock hos en del patienter utveckla inhiberande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII-läkemedel, framför allt hos tidigare obehandlade patienter. Sådana antikroppar kan leda till att blödningar blir svårbehandlade eller inte går att behandla med faktor VIII-läkemedel.

EMA anser att värdering av risken för antikroppsutveckling bör ske för de enskilda läkemedlen, snarare än för olika klasser av faktor VIII-läkemedel. Ytterligare värdering av riskerna för varje enskilt läkemedel sker allteftersom erfarenheten växer och mer evidens blir tillgänglig.

Produktinformationen kommer i de fall som berörs att uppdateras för att avspegla det aktuella evidensläget. Uppdateringen ska inkludera utveckling av inhiberande antikroppar (inhibitorer) listat som mycket vanlig biverkning hos tidigare obehandlade patienter och listat som mindre vanlig biverkning hos tidigare behandlade patienter. Den varning som redan finns om utveckling av inhibitorer ska ändras för att understryka att låga nivåer av inhibitorer utgör en mindre risk för allvarlig blödning än höga nivåer.

EMAs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europeiska kommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

Information till patienter

 • Vissa patienter med hemofili A (en form av klassisk blödarsjuka) som använder faktor VIII-läkemedel utvecklar antikroppar, vilket kan förhindra att faktor VIII-läkemedlet fungerar på ett effektivt sätt.
 • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har undersökt om det finns skillnader i utveckling av antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma.
 • EMA drog slutsatsen att det inte finns några klara bevis för någon skillnad i risken att utveckla antikroppar mellan de två olika klasserna av faktor VIII-läkemedel. Patienter bör därför fortsätta att använda sina faktor VIII-läkemedel enligt ordinationen från sin läkare.
 • Bipacksedlarna för faktor VIII-läkemedel kommer att uppdateras i de fall som berörs, med information om att utveckling av antikroppar är en mycket vanlig biverkning hos tidigare obehandlade patienter och en mindre vanlig biverkning hos tidigare behandlade patienter.
 • Patienter som har frågor om sin behandling ska prata med sin läkare eller sjukvårdspersonal.

Information till sjukvårdspersonal

 • Aktuell evidens stödjer inte att det finns några skillnader i utveckling av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma. Baserat på aktuell evidens är det därför inte befogat att föreslå några ändringar i klinisk praxis.
 • EMAs granskning av faktor VIII-läkemedel påbörjades till följd av publiceringen av SIPPET-studien, en randomiserad klinisk prövning där tidigare obehandlade patienter med allvarig hemofili A behandlades med antingen plasmaderiverade eller rekombinant framställda faktor VIII-läkemedel och där antikroppsutveckling undersöktes (1).
 • Författarna till SIPPET-studien drog slutsatsen att patienter som behandlades med plasmaderiverad faktor VIII, som även innehåller von Willebrands faktor, hade lägre incidens av antikroppar än de som behandlades med rekombinant faktor VIII. SIPPET-studien samt data från ytterligare kliniska prövningsstudier och observationsstudier undersöktes i granskningen (inkluderande de studier som beskrivs i referens 2-5).
 • I granskningen drog EMA slutsatsen att data inte visade på några statistiskt säkerställda eller kliniskt relevanta skillnader i risken att utveckla antikroppar mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel. SIPPET-studien var utformad för att undersöka klasseffekter och inkluderade ett litet antal faktor VIII-läkemedel. Granskningens slutsats är att resultaten inte kan extrapoleras till enskilda läkemedel, särskilt med tanke på att flera av läkemedlen inte var inkluderade i studien.
 • Produktinformationen för faktor VIII-läkemedel kommer att uppdateras, när så är lämpligt, med information om att utveckling av inhiberande antikroppar (inhibitorer) är en mycket vanlig biverkning hos tidigare obehandlade patienter och en mindre vanlig biverkning hos tidigare behandlade patienter. Den varning som redan finns om utveckling av inhibitorer ska ändras för att understryka att låga nivåer av inhibitorer utgör en mindre risk för allvarlig blödning än höga nivåer.

Referenser

Granskningen omfattade data från studier inkluderande:

 1. Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A. N Engl J Med (2016), 374:2054-64.
 2. Gouw SC et al. Treatment-related risk factors of inhibitor development in previously untreated patients with hemophilia A: the CANAL cohort study. Blood (2007), 109:4648-54.
 3. Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia A. N Engl J Med (2013), 368:231-9.
 4. Iorio A et al. Natural history and clinical characteristics of inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia (2017), 23:255-63.
 5. Fischer K et al. Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the European HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb Haemost (2015) 113:968-75.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies