Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

den 1 juni 2017

I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och blir tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.

– Information från förskrivare och farmaceuter till patienter i samband med generiskt utbyte har en stor betydelse för patienternas förtroende för läkemedlet och bidrar till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning, säger Carola Bardage, ansvarig för rapporten och utredare på Läkemedelsverket.

Ytterligare informationsinsatser rapporten tar fasta på är bland annat att patienter ska få information via olika informationskanaler som finns på vårdcentralerna. Man vill också införa en e-utbildning som riktar sig till läkare, farmaceuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Rapporten pekar också på vikten av att befintligt informationsmaterial används av förskrivare och farmaceuter. Även andra personalkategorier som är inblandade i patientens läkemedelsanvändning, såsom undersköterskor och hemtjänstpersonal, behöver få tillgång till informationsmaterial anpassat för deras behov.

– Befintlig information om generiskt utbyte som redan idag tillhandahålls i materialet "Ett tryggt byte på apotek" ska uppdateras och förbättras. Det behöver också anpassas för att bättre kunna nå olika målgrupper i vårdkedjan, säger Carola Bardage.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad Information

 

Kontakt

Carola Bardage, Läkemedel i använding

Telefon: 018-174600

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies