Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

den 9 februari 2017

Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

Läkemedelsverket har tillsammans med flera andra aktörer identifierat, prioriterat och samordnat aktiviteter för en förbättrad läkemedelsuppföljning. Två delaktiviteter har genomförts som fokuserat på förutsättningar för uppföljning hos målgrupperna barn respektive äldre inom vård och omsorgsboenden.

Rapporten är en slutrapport av regeringsuppdraget "Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård" - ett projekt inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS).

För det fortsatta arbetet för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning föreslås att:

  • Fortsätta arbetet med en långsiktig nationell ansats gällande uppgifter om administrerade läkemedel på sjukvårdsinrättningar liksom redan påbörjade insatser inom NLS gällande andra informationsmängder/variabler och insamling av data
  • Undersöka möjligheter till vidareutveckling av källor/verktyg för uppföljning av andra dåligt täckta användningsaspekter såsom t.ex. OTC-användning, följsamhet och vårdskador
  • Samverka inom uppföljning då det behövs. Uppföljningsinsatser kräver oftast inte större aktörssammansatta aktiviteter men det kan behövas ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning.

Den nationella läkemedelsstrategin (NLS)

Beslutad av regeringen, syftar strategin till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringar inom läkemedelsområdet.

Mer information om den nationella läkemedelsstrategin finns här:

 Nationell läkemedelsstrategi

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Pinelopi Lundquist, Läkemedelsverket
Enheten Läkemedel i användning
Växeln: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies