Läkemedelsverket redovisar sina bidrag till Agenda 2030

den 30 mars 2017

Läkemedelsverket redovisar nu regeringsuppdraget om resultat som bidrar till att målen i Agenda 2030 uppfylls. En reflektion är att det viktigaste bidraget är att myndighetens verksamhetsmål att främja svensk folk- och djurhälsa har mycket gemensamt med mål 3; Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Regeringen har uppdragit åt ett antal statliga myndigheter, däribland Läkemedelsverket, att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Redovisningen ska användas som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017.

Under 2016 genomfördes en analys av hur Läkemedelsverkets verksamhet bidrar till Agenda 2030-målen. Analysen visade att Läkemedels­verkets verksamhet i huvudsak berör fem av målen som anges i Agenda 2030, främst på ett indirekt sätt, det vill säga genom effekter av Läkemedelsverkets myndighetsutövning.

 • Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 • Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
 • Mål 6: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
 • Mål 9: Bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
 • Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtionsmönster och produktionsmönster.

 

Läkemedelsverket samlade reflektion är att det viktigaste bidraget är de samlade insatserna av Läkemedelsverkets hela verksamhet som har som mål att främja svensk folk- och djurhälsa. Ett mål som har mycket gemensamt med mål 3, Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Då mycket av arbetet sker på den internationella arenan är det även till gagn för andra länder - inte bara Sverige och EU. Global påverkan har bland annat Läkemedelsverkets arbete med;

 • säkerhetsuppföljning av läkemedel,
 • förfalskade läkemedel,
 • minskad felanvändning av läkemedel,
 • bevakande och förhindrande av eventuella smittsamma sjukdomar,
 • åtgärder för att minska antimikrobiell resistens och
 • begränsning av miljöpåverkan vid tillverkning och användning av läkemedel.

 

Läkemedelsverket är även delaktig i flera internationella grupperingar som har som mål att underlätta tillgängligheten till läkemedel i andra länder. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies