Livsmedelsförteckningen - nya rutiner

den 15 november 2017

De företag som har produkter som de önskar få med i bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel måste från 15 november 2017 göra en intresseanmälan direkt till Läkemedelsverket. Det nya arbetssättet gäller både nya intresseanmälningar och ändrade produkter som inte anmälts till Livsmedelsverket före den 15 november 2017.

Läkemedelsverket har uppdrag av regeringen att årligen uppdatera livsmedelsförteckningen (bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter [LVFS 1997:13] om förskrivning av vissa livsmedel). För att uppnå ett mer ändamålsenligt arbetssätt införs nya rutiner för inhämtande av underlag inför uppdatering av livsmedelsförteckningen.

Tidigare förfarande

Läkemedelverket har fram till nu fått kännedom om aktuella produkter genom att kopior av de anmälningar gällande dessa livsmedel som gjorts till Livsmedelsverket har vidarebefordrats till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har i allt större utsträckning fått frågor från företag om hur de ska gå till väga för att deras produkter ska kunna bli aktuella för livsmedelsförteckningen. 

Detta arbetssätt har medfört otydligheter och merarbete för såväl berörda företag som för Läkemedelsverket och Livsmedelsverket. För att effektivisera processen både för alla så har Läkemedelsverket beslutat att ändra arbetssätt för inhämtning av underlag inför uppdateringar av förteckningen.

Ersätter inte anmälan till Livsmedelsverket

Observera att detta nya arbetssätt inte ersätter anmälan till Livsmedelverket. Produkter som enligt livsmedelsregelverket är anmälningspliktiga till Livsmedelsverket måste även fortsättningsvis anmälas dit.

Hur går det till?

Läs mer om att göra en intresseanmälan och om livsmedelsanvisning via länken under Relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Helena Ehlin, licenshandläggare Kliniska prövningar och licenser

018 - 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies