Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi

den 30 november 2017

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket presenterat i en rapport för regeringen.

- Tillsvidare rekommenderar vi dock inte upprepade byten mellan biosimilar och referensprodukt, eftersom risken för immunologiska reaktioner vid frekventa byten är ofullständigt belyst, säger Marie Gårdmark, direktör på Läkemedelsverket.

 

Nya oberoende kunskapsunderlag


Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan användning av biosimilarer ge minskade kostnader och möjlighet för fler patienter att få behandling med biologiska läkemedel.

- Biosimilarer väntas ge prispress. Det är dock viktigt att patienter, förskrivare och beslutsfattare har tillgång till oberoende information om biologiska läkemedel och biosimilarer för att kunna fatta de bästa besluten utifrån patientens behov. Vi och Läkemedelsverket har därför tagit fram kunskapsunderlag som finns presenterade på våra webbplatser, säger enhetschef Svante Rasmuson på TLV.

 

 Fakta om biosimilarer

  • Biosimilarer är biologiska läkemedel som innehåller den aktiva substansen som finns i referensprodukten. Den första biosimilaren godkändes redan 2006.
  • Biologiska läkemedel är proteiner, som producerats i levande celler i en biologisk process. Det är stora, komplexa molekylstrukturer som är svårare att karakterisera än kemiskt framställda, syntetiska läkemedel med en bestämd molekylstruktur.
  • Den totala kostnaden för biologiska läkemedel är cirka elva miljarder kronor, vilket är en fjärdedel av den totala kostnaden för läkemedel i Sverige.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies