PRAC rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

den 13 mars 2017

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat att godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium tillfälligt återkallas. Detta på grund av att man påvisat att små mängder gadolinium ansamlas i hjärnvävnaden när dessa kontrastmedel används för magnetisk resonanstomografi, MRT. Det är inte påvisat att denna ansamling är kopplad till skadliga effekter.

2017-04-07

Efter PRACs rekommendation i mars, har några av de läkemedelsföretag som berörs begärt att PRAC omprövar sin rekommendation. När PRAC tagit del av skälen till företagens begäran kommer en omprövning påbörjas, vilken förväntas slutföras i juli 2017.

 

 Kontrastmedel som innehåller gadolinium är diagnostiska produkter som ges till patienter som intravenösa injektioner för att förbättra diagnostiken av organ och vävnader. De kontrastmedel som berörs av denna rekommendation är de med en kemisk struktur som kallas för "linjära preparat", som innehåller gadobensyra, gadodiamid, gadopentetsyra eller gadoversetamid. Av dessa marknadsförs alla utom gadoversetamid i Sverige.

I PRAC:s granskning av dessa kontrastmedel fann man bevis, baserat på vetenskapliga publikationer, att gadolinium ansamlas i hjärnvävnaden. Sådan ansamling kunde ses flera månader efter den senaste injektionen av kontrastmedel med gadolinium. Inga symptom eller sjukdomar kopplade till gadolinium i hjärnan har hittills rapporterats, men eftersom uppgifter om långtidseffekter saknas utfärdar PRAC denna rekommendation av försiktighetsskäl.

Ansamling av gadolinium i andra organ och vävnader har kopplats till sällsynta biverkningar som hudplack och nefrogen systemisk fibros (NSF). NSF är ett allvarligt tillstånd med ökad bildning av bindväv där biverkningarna setts i patienter med nedsatt njurfunktion. När risken för NSF kartlades för ca 6 år sedan vidtogs åtgärder för användningen av dessa produkter. Detta ledde till att njurfunktion alltid ska kontrolleras innan användning och användning vid svårt nedsatt njurfunktion, eller i patienter med akut njurskada, är kontraindicerad. Sedan dessa åtgärder vidtogs har nya rapporter av NSF i stort sett upphört.

Man skiljer mellan gadoliniuminnehållande kontrastmedel som kemiskt sett har en linjär struktur och de med en så kallad makrocyklisk struktur. Produkterna bygger på att gadolinium är bundet till hjälpämnen och att dessa komplex är kemiskt stabila. Det har dock visat sig att de linjära preparaten är mer benägna att släppa ifrån sig gadolinium jämfört med de mer stabila makrocykliska preparaten, och det är de linjära preparaten som omfattas av rekommendationen att tillfälligt återkallas. PRAC rekommenderar att de makrocykliska preparaten används i lägsta möjliga dos för att uppnå tillräcklig bildkvalitet för att ställa diagnos och att de endast ska användas då diagnostik utan kontrastmedlen inte utgör ett alternativ.

Vissa linjära preparat kommer fortfarande finnas tillgängliga. Detta gäller gadoxetinsyra som används i låga doser vid undersökningar av levern, där det finns få andra alternativ till diagnostiskt hjälpmedel för dessa patienter. Även en beredningsform av gadopentetsyra som injiceras direkt i leder kommer fortsatt finnas tillgänglig, eftersom den har ett mycket (ca 200 gånger) lägre innehåll av gadolinium jämfört med de produkter som ges intravenöst. För båda dessa konstrastmedel gäller att de ska användas i lägsta möjliga dos för att uppnå tillräcklig bildkvalitet och endast om diagnostik utan kontrastmedel inte utgör ett alternativ.

För de godkännanden om försäljning som är berörda av rekommendationen kan den tillfälliga återkallelsen upphävas om data kan läggas fram som påvisar att nyttan överstiger riskerna för att använda preparatet i en specifik patientgrupp eller om det kan visas att dessa produkter inte frisätter gadolinium eller orsakar att gadolinium ansamlas i vävnad.

Berörda läkemedelföretag har möjlighet att efterfråga att PRAC omvärderar sin rekommendation. PRAC:s slutliga rekommendation kommer att överlämnas till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:ls vetenskapliga kommitté, CHMP, för ett slutgiltigt utlåtande. Ytterligare detaljer kommer att publiceras när CHMP ger sitt slutgiltiga utlåtande.

Mer om läkemedlen

Kontrastmedel som innehåller gadolinium är diagnostiska produkter som används för att öka kontrasten och förbättra bildkvaliteten vid magnetisk resonanstomografi (MRT).

MRT är en metod för bilddiagnostik som bygger på de magnetiska fält som kroppens vattenmolekyler producerar. När gadolinium injiceras påverkar det vattenmolekylerna i vävnaden och som ett resultat av detta avger vattenmolekylerna starkare signaler vilket möjliggör att erhålla skarpare bilder och därmed förbättrad diagnostik.

Denna granskning har omfattat kontrastmedel som innehåller följande verksamma ämnen: gadobensyra, gadobutrol, gadodiamid, gadopentetsyra, gadoterinsyra, gadoteridol, gadoversetamid och gadoxetinsyra.

Hur granskningen genomförts

Granskningen av röntgenkontrastmedel som innehåller gadolinium påbörjades den 17 mars 2016 på begäran av Europeiska Kommissionen. Granskningen har genomförts av PRAC, den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté och har lett till att PRAC utfärdat rekommendationer. PRAC:s slutliga rekommendation kommer att överlämnas till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, för ett slutgiltigt utlåtande. För ytterligare detaljer om hur granskningen gått till, se EMA:s nyhet under relaterad information i högerkolumnen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies