Zinkoxidläkemedel till gris förbjuds

den 4 juli 2017

Europeiska Kommissionen har beslutat att zinkoxidläkemedel till gris ska förbjudas. Läkemedelsverket kommer att i dialog med landets riskhanterande myndigheter ta ställning till när de i Sverige godkända läkemedlen ska dras tillbaka.

Europeiska Kommissionen beslutade den 26 juni att läkemedel innehållande zinkoxid avsedda att behandla livsmedelsproducerande djur förbjuds inom EU. Varje nationell myndighet har möjlighet att fördröja tillbakadragandet av dessa läkemedel i maximalt 5 år. Läkemedelsverket kommer att i dialog med landets riskhanterande myndigheter ta ställning till när de i Sverige godkända läkemedlen ska dras tillbaka.

Som tidigare meddelats så har den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för veterinärläkemedel (CVMP) på initiativ av Holland och Frankrike genomfört en vetenskaplig granskning av riskerna för miljön och risken för ökad förekomst av antibiotikaresistens vid användning av läkemedel innehållande zinkoxid. Granskningen gällde alla i Europa godkända läkemedel innehållande zinkoxid avsedda för oral administrering till livsmedelsproducerande djur. Sådana läkemedel är idag godkända i Europa för att motverka förekomst av diarré i samband med avvänjningen hos smågrisar. Vid granskningen värderades såväl det dokumenterade stödet för substansens effekt som riskerna för miljö och antibiotikaresistens, för att avgöra om nyttan av behandlingen överväger dessa risker. CVMP publicerade den 9:e december 2016 på EMAs webbplats sin slutsats att behandlingsnyttan inte överväger riskerna för miljön. Kommittén noterade att det föreligger risk för selektion för resistens men att denna risk för närvarande inte går att fullt ut värdera. CVMPs utvärdering omprövades på begäran av flera intressenter. Den 17 mars 2017 publicerades på EMAs webplats resultatet av omprövningen som inte innebar någon förändring av den urspungliga slutsatsen.

CVMPs slutsats överlämnades till den Europeiska kommissionen för beslut huruvida alla godkännanden för zinkoxidinnehållande läkemedel för oral administrering till livsmedelsproducerande djur ska återkallas. Ärendet hanterades av den ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel där alla medlemsländer är representerade. Mot bakgrund av att ett omedelbart tillbakadragande befarades kunna skapa problem avseende djurhälsa, antibiotikaförbrukning och ekonomi ombads medlemsländerna att inför beslutet föreslå en väl motiverad övergångsperiod. Vid sitt möte den 19 juni 2017 beslutade Kommittéen att zinkoxidinnehållande läkemedel ska förbjudas men att varje nationell myndighet har möjlighet att tillämpa en övergångsperiod om maximalt 5 år. Läkemedelsverket kommer i dialog med riskhanterande myndigheter ta ställning till när de i Sverige godkända läkemedlen ska dras tillbaka.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Fredrik Hultén, veterinär, expert
Tel: växel 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies