EMA bekräftar att Xeljanz ska användas med försiktighet hos patienter med hög risk för blodproppar

den 19 november 2019

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har funnit att Xeljanz (tofacitinib) kan öka risken för blodproppar i lungor och djupa vener hos patienter som redan har en hög risk.

Till följd av detta rekommenderar EMA att Xeljanz ska användas med försiktighet hos alla patienter med hög risk för blodpropp.

Dessutom ska underhållsdosen 10 mg två gånger dagligen inte användas till patienter med ulcerös kolit som har en hög risk för blodproppar, förutom då det inte finns något annat lämpligt behandlingsalternativ.

Vidare rekommenderar EMA att patienter äldre än 65 år, endast skall behandlas med Xeljanz när det inte finns någon alternativ behandling, på grund av en ökad risk för infektioner.
Dessa rekommendationer baseras på granskningen av en pågående studie (studie A3921133) av patienter som har reumatoid artrit och en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, samt data från tidigare studier och samråd med experter inom området.

Sammantaget visade data att risken för blodproppar i djupa vener och lungor var högre hos patienter som tog Xeljanz, framför allt de som tog 10 mg två gånger dagligen, och hos de som behandlades under en längre period.

Resultaten visade också en ytterligare ökad risk för allvarliga och dödliga infektioner hos patienter äldre än 65 år.
Rekommendationerna från EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) stöds av EMA:s kommitté för humanläkemedel, (CHMP) och dessa kommer att ersätta de åtgärder som vidtogs i början av översynen i maj 2019. Förändringarna träder i kraft när Europeiska kommissionen fattar sitt beslut.

Information för patienter
• Xeljanz kan öka risken för blodpropp hos patienter som redan löper hög risk för detta.
• Om du behandlas med Xeljanz kommer din läkare att utvärdera din risk för blodproppar och ändra din behandling vid behov.
• Du kan ha en ökad risk för blodproppar i lungor och djupa vener om du tidigare haft en hjärtattack eller har hjärtsvikt, cancer, ärftlig koagulationsrubbning eller tidigare har haft blodproppar.
• Du kan också vara i riskzonen om du använder p-piller av kombinerad hormonell typ, får hormonbehandling i klimakteriet, nyligen genomgått ett större kirurgiskt ingrepp eller om du har nedsatt rörlighet.
• För att utvärdera risken kommer din läkare ta hänsyn till din ålder samt huruvida du är överviktig (dvs om ditt BMI är över 30), har diabetes, förhöjt blodtryck eller röker.
• Om du har en hög risk, eller är äldre än 65 år, kan din läkare byta ut din behandling om det finns en alternativ behandling för dig.
• Om du behandlas med Xeljanz, bör du inte ändra dosen eller sluta ta läkemedlet utan att diskutera det med din läkare.
• Sök omedelbart läkare om du får plötslig andnöd eller andningssvårigheter, bröstsmärta eller smärta i övre delen av ryggen, svullnad i ben eller arm, bensmärta, eller ömhet eller rodnad eller missfärgning av ben eller arm. Detta kan vara symtom på en blodpropp i lungorna eller venerna.
• Om du har några frågor som rör ditt läkemedel bör du diskutera dessa med hälso- och sjukvårdspersonal.


Information för vårdpersonal
Granskningen av tofacitinib
• EMA:s granskning har funnit en dosberoende riskökning för allvarlig venös tromboemboli (VTE), inklusive lungemboli (pulmonär embolism- PE) som i vissa fall var dödlig, samt djup ventrombos hos patienter som behandlats med tofacitinib.
• I granskningen behandlades data från studie A3921133, en pågående öppen studie, som utvärderade säkerheten för tofacitinib 5 mg två gånger dagligen respektive tofacitinib 10 mg två gånger dagligen jämfört med en TNF-hämmare hos patienter med reumatoid artrit. Patienterna i studien var 50 år eller äldre med minst en ytterligare kardiovaskulär riskfaktor. Efter att interim-resultaten blev tillgängliga avbröts behandlingen med tofacitinib 10 mg två gånger dagligen och patienterna sattes över till 5 mg två gånger dagligen på grund av signal om PE och total mortalitet. Granskningen vägde även in ytterligare data från tidigare studier.
• Granskningen av studie A3921133 visade att risken för PE ökade cirka 3 gånger med tofacitinib 5 mg två gånger dagligen, och 6 gånger vid behandling med 10 mg två gånger dagligen jämfört med behandling med en TNF-hämmare.
• Totalt inträffade 17 fall av PE per 3 123 patientår med tofacitinib 10 mg två gånger dagligen och 9 fall av PE per 3 317 patientår med tofacitinib 5 mg två gånger dagligen, jämfört med 3 fall per 3 319 patientår med TNF-hämmaren. Vidare inträffade 28 dödsfall totalt per 3140 patientår i gruppen tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, och 19 dödsfall totalt per 3 324 patientår i gruppen tofacitinib 5 mg två gånger dagligen, jämfört med 9 dödsfall per 3323 patientår i gruppen med TNF-hämmare.

Uppdaterade rekommendationer
• Som ett resultat av den ökade risken, bör tofacitinib användas med försiktighet hos patienter med kända riskfaktorer för VTE, oavsett indikation och dosering. Detta inkluderar patienter som har haft en hjärtattack eller har hjärtsvikt, cancer, ärftliga koagulationsrubbningar eller tidigare blodproppar, såväl som patienter som tar kombinerade hormonella preventivmedel eller hormonell substitutionsbehandling (HRT), genomgår ett större kirurgiskt ingrepp eller är immobiliserade.
• Andra riskfaktorer som ska beaktas vid förskrivning av tofacitinib inkluderar ålder, diabetes, fetma (BMI> 30), rökning och hypertoni.
• Användning av tofacitinib 10 mg två gånger dagligen som underhållsbehandling av patienter med ulcerös kolit som har kända VTE-riskfaktorer rekommenderas inte, såvida inte lämplig alternativ behandling saknas.
• Vid behandling av reumatoid artrit och psoriasisartrit bör inte den rekommenderade dosen på 5 mg två gånger dagligen överskridas.
• Patienter ska informeras om tecken och symtom på VTE innan de sätts in på tofacitinib och rådas att snabbt kontakta sjukvården om de utvecklar dessa symtom under behandlingen.
• Tillgängliga data visade också att risken för allvarliga infektioner och dödliga infektioner ökade ytterligare hos patienter över 65 år, jämfört med yngre patienter. Därför bör tofacitinib endast övervägas hos dessa patienter om det inte finns någon lämplig alternativ behandling.
• Ett informationsbrev (DHPC) kommer att skickas till all hälso- och sjukvårdpersonal som kan förväntas förskriva läkemedlet för att informera om de uppdaterade behandlingsrekommendationerna. Information till läkare och patientinformation kommer att uppdateras med råd för att minimera risken för blodproppar.

CHMP stödjer PRAC:s rekommendation. Deras ställningstagande skickas nu till Europeiska kommissionen för ett legalt bindande beslut.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Mari Thörn, gruppchef, utredare
Telefon: 018-18 36 42

Anna Vikerfors, utredare
Telefon: 018-17 26 70

 

Presskontakt

Telefon: 018-18 36 25

 

Länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies