Förskrivning av Xeljanz begränsas för patienter med ökad risk för blodpropp

den 20 maj 2019

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fortsätter granskningen av Xeljanz (tofacitinib) med anledning av den risk för blodpropp i lunga och dödsfall som tidigare rapporterats. Xeljanz kan förskrivas till patienter med ulcerös kolit, ledgångsreumatism och psoriasisartrit. Patienter med hög risk för blodpropp ska inte påbörja behandling med Xeljanz 10 mg två gånger dagligen. De patienter som idag behandlas med läkemedlet i denna dos och tillhör en riskgrupp ska sättas över på annat läkemedel. Patienter bör inte avsluta behandlingen eller ändra dosen Xeljanz utan att tala med sin behandlande läkare.

EMA:s säkerhetskommitté, PRAC, rekommenderar att läkare inte förskriver Xeljanz (tofacitinib) 10 mg två gånger dagligen till patienter med hög risk för blodpropp i lungorna. Detta inkluderar patienter som har hjärtsvikt, cancer, ärftliga koagulationsrubbningar, eller tidigare haft någon form av blodpropp. Även för patienter som använder kombinerade hormonella preventivmedel, hormonsubstitution (HRT), eller genomgår större kirurgiska ingrepp är tofacitinib 10 mg två gånger per dag kontraindicerat.

Dessutom bör läkare beakta andra faktorer som kan öka risken för blodpropp i lungorna, inklusive ålder, fetma, rökning eller immobilisering.

Xeljanz är för närvarande godkänt för behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit och ulcerös kolit. De nya råden innebär att eftersom 10 mg är den enda rekommenderade startdosen för ulcerös kolit, ska patienter med denna sjukdom och som har hög risk för blodpropp inte påbörja behandling med Xeljanz. Patienter med hög trombosrisk som för närvarande använder denna dos måste byta till alternativ behandling.

PRAC: s rekommendation är grundat på resultat från en pågående studie (studie A3921133) hos patienter med reumatoid artrit, som visade en ökad risk för blodpropp i lungorna och dödsfall när dosen på 10 mg två gånger dagligen användes. Detta är den dubbla rekommenderade dosen för reumatoid artrit.

Patienterna bör inte avsluta behandling eller ändra dos av Xeljanz utan att diskutera med sin läkare och bör omedelbart söka läkarvård om de upplever symtom som andningssvårigheter, smärta i bröstet eller överkroppen och blodiga upphostningar, vilket kan tyda på förekomst av blodpropp i lungorna.

De nya rekommendationerna är tillfälliga och följer tidigare PRAC-råd att inte överskrida den rekommenderade dosen 5 mg två gånger dagligen vid behandling av reumatoid artrit. PRAC kommer nu att göra en genomgång av alla tillgängliga data och uppdaterade råd kommer att ges till patienter och vårdpersonal när granskningen är avslutad.

Information till patienter

 • En pågående klinisk studie med patienter som fått läkemedlet Xeljanz för reumatoid artrit visar att när läkemedlet gavs i dosen 10 mg två gånger dagligen, fanns en ökad risk för blodpropp i lunga och dödsfall.
 • Dosen som användes i studien är högre än den godkända dosen (5 mg två gånger dagligen) för reumatoid artrit, men motsvarar den initiala dos som rekommenderas till patienter med ulcerös kolit (i upp till 16 veckor) och som för vissa patienter kan användas även för fortsatt behandling.
 • Under pågående utredning kan din läkare ändra din behandling till ett annat läkemedel, om du har en ökad risk för blodpropp och får 10 mg två gånger dagligen.
 • Du kan ha en ökad risk för blodpropp om du:

- har hjärtsvikt, det vill säga hjärtat inte fungerar som det ska

- har ärftlig blodkoagulationsrubbning

- har haft blodpropp i vener

- använder kombinerad hormonell preventivmetod (t.ex. p-piller) eller hormonsubstitution (såsom exempelvis östrogen för klimakteriebesvär)

- har cancer

- kommer att, eller har nyligen genomgått ett större kirurgiskt ingrepp

 • Din läkare kan också väga in din ålder, fetma (BMI>30), rökvanor eller om du har nedsatt rörlighet eller lever ett stillasittande liv för bedömning av din risk för blodpropp.
 • Om du behandlas med Xeljanz ska du inte ändra dosen eller sluta ta läkemedlet utan att först tala med din läkare.
 • Du bör omedelbart uppsöka läkare om du upplever symtom som kan tyda på blodpropp i dina lungor, exempelvis: andningssvårigheter, smärta i bröstkorg eller övre delen av ryggen, överdriven svettning och blåaktig hudton eller om du hostar blod.
 • Om du har några frågor som rör ditt läkemedel bör du diskutera dessa med hälso- och sjukvårdspersonal.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal:

 • En ökad risk för lungembolism och en ökad mortalitet har observerats i en klinisk studie där tofacitinib gavs i dosen 10 mg två gånger dagligen till patienter med reumatoid artrit.
 • Den kliniska studien (A3921133) som resultaten kommer från är en pågående öppen studie som har till syfte att studera säkerhet för tofacitinib i doserna 5 mg respektive 10 mg två gånger dagligen jämfört med en TNF-hämmare hos patienter med reumatoid artrit. Patienterna i studien var över 50 år och hade minst en känd kardiovaskulär riskfaktor.
 • Preliminära resultat från studien visade 19 fall av pulmonär embolism under 3883 patientårs exponering i gruppen som fick tofacitinib 10 mg två gånger dagligen jämfört tre fall utav 3982 patientår i gruppen som fick TNF-hämmare. Dessutom fann man 45 dödsfall oberoende av orsak under 3897 patientår i 10 mg två gånger dagligen jämfört med 25 fall under 3982 patientår i gruppen som fått TNF hämmare.
 • Under pågående granskningen av dessa risker med Xeljanz ska inte 10 mg två gånger dagligen förskrivas till patienter:

- med hjärtsvikt

- med ärftlig blodkoaguleringsrubbning

- med tidigare venös tromboembolism, antingen djup ventrombos eller pulmonär embolism

- som använder kombinerade hormonella preventivmedel eller hormonell substitutionsbehandling (HRT

- har cancer

- kommer att, eller har nyligen genomgått ett större kirurgiskt ingrepp

 • Dessutom bör andra riskfaktorer beaktas vid förskrivning av tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, såsom ålder, fetma (BMI >30), rökning och immobilisering.
 • Patienter som nu behandlas med tofacitinib 10 mg två gånger dagligen, som även har en hög risk för lungemboli, ska sättas över på annan behandling.
 • Under pågående granskning bör förskrivare fortsätta att följa godkänd dosering för patienter med reumatoid artrit och psoriasisartrit.
 • Patienter som behandlas med tofacitinib, oavsett indikation, bör monitoreras med avseende på symptom för lungembolism och uppmanas söka läkare direkt i så fall.
 • Ett informationsbrev (DHPC) kommer att skickas ut till hälso- och sjukvårdspersonal som kan förväntas förskriva läkemedlet, för att informera dem om dessa tillfälliga begränsningar i användandet av tofacitinib.

Bild på procedurkarta

PRAC startar granskning (Article 20 of Regulation (EC) No 726/2004) vilket följer av en tidigare granskad säkerhetssignal

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Mari Thörn, utredare
Tel: 018-18 36 42

Anna Vikerfors, utredare
Tel: 018-17 26 70

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies