Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek

den 26 september 2019

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 gäller att förskrivare eller läkemedelsföretag inte får driva apotek. Syftet är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel. Detta har bedömts kunna uppstå om det finns ekonomiska incitament utöver de medicinska behoven hos patienten. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av dessa begränsningar och föreslår nu att även vårdgivare ska omfattas av begränsningen.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek om handel med läkemedel är ändamålsenliga.

Dagens begränsningar innebär i princip att den som kan förskriva läkemedel, läkemedelstillverkare och de som innehar godkännande för försäljning av läkemedel inte får äga öppenvårdsapotek. Privata vårdgivare har däremot idag möjlighet att äga och driva öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverket föreslår att vårdgivare inte ska kunna beviljas tillstånd att driva öppenvårdsapotek. Med vårdgivare avses både vårdgivare inom human- respektive veterinärmedicinska verksamheter. Anledningen till förslaget är i första hand de risker som har identifierats gällande överförskrivning av läkemedel på grund av andra incitament till förskrivning än medicinsk ändamålsenlighet, samt risk för onödigt vårdutnyttjande.

- Våra förslag är baserade på intentionerna med omregleringen samt de riskbedömningar som vi har gjort under utredningen, säger Anna Beckman Gyllenstrand. Vi har inga fall idag som föranleder förändringarna, men vill förebygga överförskrivning av läkemedel på grund av otydliga regler innan det inträffar.Riskerna är särskilt uttalade på det veterinärmedicinska området, där den fria prissättningen av läkemedel och avsaknaden av läkemedelsförmån medför att den ekonomiska styrning och kostnadskontroll som tillämpas på det humanmedicinska området saknas.

Anna Beckman GyllenstrandLäkemedelsverket föreslår också att öppenvårdsapotek inte heller ska kunna äga vårdgivare då riskerna torde vara desamma i en motsatt riktning av ägandeförhållandena.

Det är samtidigt önskvärt med samarbeten mellan öppenvårdsapotek och vårdgivare till nytta för patienten och för professionerna. Läkemedelsverket bedömer inte att de nya föreslagna begränsningarna innebär några hinder för sådant samarbete.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

  • Anna Beckman Gyllenstrand, Utredare
    Telefon: 018-17 26 35
  • Läkemedelsverkets pressfunktion
    Telefon: 018-18 36 25
    E-post: press@lakemedelsverket.se
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies