Läkemedelsverket utreder off label förskrivning

den 9 april 2019

Läkemedelsverket ska utreda möjligheterna att genomföra nytta- risk-bedömningar för läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation s.k. off label-förskrivning. Projektet ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Den 4 april gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra nytta - risk-bedömningar för läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation s.k. off label-förskrivning

I uppdraget ingår bland annat en nytta/risk-bedömning, i form av en pilotstudie, för ett läkemedel där behovet av värdering är särskilt stort. Läkemedelsverket ska med vägledning av bl a pilotprojektet komma fram till en rekommendation kring om det är önskvärt att fortsätta arbetet med nytta/riskbedömningar för vissa utvalda läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. Om en sådan fortsättning rekommenderas, ska Läkemedelsverket komma med förslag på process och metod för genomförande.

Syftet med regeringsuppdraget är att bidra till ökad kunskap kring läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation och att därmed bidra till valet av medicinskt säkra och effektiva behandlingsalternativ. Projektet ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2019.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Veronica Arthurson, gruppchef och projektbeställare, tel. 072-59 74 988

Anna Westlind Johnsson, projektledare, tel. 018 -17 46 61 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies