Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen

den 1 mars 2019

Läkemedelsverket är en myndighet med brett samhällsansvar. Genom arbetet under 2018 har Läkemedelsverket bidragit till till att främja och utveckla patientsäkerhet, folk- och djurhälsa, hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning och utveckling i Sverige.

Under året har Läkemedelsverkets myndighetssamverkan fortsatt, bland annat inom Rådet för styrning med kunskap. Genom ökad samverkan och samordning av initiativ ska resurserna i vården användas så att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet man bor och att hälso- och sjukvården har tillgång till senaste och bästa kunskapen vid varje patientmöte.

Några exempel på händelser i vår omvärld som har påverkar myndigheten är konsekvenserna av ett eventuellt Brexit, nytt regelverk för licenser och ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel som syftar till att motverka antibiotikaresistens.

Ökad kunskap om barns läkemedel

Under året har Läkemedelsverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Inera tagit fram en nationell tjänst som ska underlätta hälso-och sjukvårdens biverkningsrapportering, en viktig del i den kontinuerliga säkerhetsövervakningen av läkemedel. Under året har också ett digitalt informationsmaterial utvecklats som ska öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning.

Internt har årets medarbetarundersökning återigen bekräftat att Läkemedelsverkets framgångsfaktorer är de utmanande och inspirerande arbetsuppgifterna, den gemensamma problemlösningen och stödet från kompetenta medarbetare.

Flest kvinnor i chefsbefattning

Läkemedelsverket har en stabil ekonomi. Intäkter uppgick under året till 853,6 miljoner kronor varav merparten bestod av avgiftsintäkter, 75,2 %. Verksamhetens kostnader uppgick till 856,6 miljoner kronor under 2018, där personalkostnaden var den enskilt största posten, 81,9 %. Årets resultat blev minus 3 miljoner kronor.

Läkemedelsverket har haft 873 anställda under 2018, vilket motsvarar 747 årsarbetskrafter. På Läkemedelsverket är könsfördelningen bland anställda 29 % män och 71 % kvinnor, och i chefsbefattning är 28 % män och 72 % kvinnor.

 Läkemedelsverkets årsredovisning 2018

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies