Läkemedelsverkets nationella insatser 2019 inom om barn och läkemedel

den 29 oktober 2019

Nytt expertmöte inom radiologi och barn, uppdaterade behandlingsrekommendationer, projekt om ökad kunskap om läkemedel hos barn och ungdomar samt kunskapsspridning om barn och läkemedel är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn.

– Barn är en sårbar patientgrupp och Läkemedelsverkets uppdrag är att upprätthålla barnperspektivet inom läkemedelsområdet samt identifiera och genomföra insatser som kan bidra till största möjliga nytta. Idag har vi överlämnat en statusrapport till regeringen säger Elin Kimland, projektledare vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn omfattar ett program med olika insatser och ett långsiktigt åtagande för att förbättra barns läkemedelsanvändning. Behovsanalys, prioritering, genomförande och uppföljning är hörnstenar i programmet.

Samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal, myndigheter, andra aktörer inom området samt representanter för barn och föräldrar fyller en viktig roll för kunskapsutbyte och omvärldspaning inom området.

Som tidigare år har Läkemedelsverket genomfört en översyn över behovet av uppdatering av befintliga kunskapsunderlag som omfattar barn och läkemedel, värderat behovet av att samla kunskap inom ytterligare områden liksom behovet av uppföljning av barns läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket genomför även en rad insatser för att bidra till kunskapsspridning om barn via upparbetade kanaler men utvärderar även nya.

En statusrapport har idag överlämnats till regeringen. Rapporten sammanfattar det senaste årets aktiviteter och beskriver förslag till aktiviteter under 2020.
 
Exempel på aktiviteter som genomförts under året:
• Publicering av behandlingsrekommendationer hos barn och vuxna för Psoriasis och psoriasisartrit, Epilepsi och Huvudlöss.

• Expertmöte för ny behandlingsrekommendation om användning av kontrastmedel vid radiologiska undersökningar av barn.

• Kunskapsinventering av målgruppsanpassad information till barn och ungdomar om läkemedel och förslag på fortsatt arbete för att stärka barn och ungdomars kunskap om läkemedel.

• Publicering av Temanummer Barn i tidskriften Information från Läkemedelsverket, flera nyhetsbrev och heldagsmöte om Barn och Läkemedel.

Exempel på förslag till aktiviteter framåt:
• Genomföra en digital inventering av kunskapsbehov inom barn och läkemedel.

• Uppdatera behandlingsrekommendationer, barn och vuxna, för Rinosinuit respektive Inflammatorisk tarmsjukdom.

• Kartläggning av restnoterade läkemedel som berör barn.

• Fortsatt uppföljning av barns läkemedelsanvändning inom psykisk ohälsa.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Mer information

 

Kontakta oss

Elin Kimland, LiA
Projektledare
018-17 46 00

Ninna Gullberg
Utredare
018-17 46 00

Press
018-18 36 25 
press@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies