Nya former av läkemedelsuppföljning krävs

den 8 februari 2019

En kartläggning som Läkemedelsverket har gjort visar på otydlig fördelning av uppdrag och en bristande samordning för uppföljning inom läkemedelsområdet. Rapporten lyfter fram tre områden som mest angelägna att åtgärda: bristen på organiserad samverkan och rationell arbetsfördelning, osäker kompetensförsörjning samt en osäkerhet kring en långsiktig och oberoende finansiering. Nu krävs att berörda aktörer enas kring vilka läkemedel som behöver följas upp för att åstadkomma en resurseffektiv arbetsfördelning.

– För att komma vidare från utredningar och rapporter till patient- och samhällsnytta behöver berörda aktörer nu bli överens om vilka läkemedel som ska prioriteras till uppföljning och hur arbetet med detta ska fördelas på ett resurseffektivt sätt, säger Nils Feltelius, Läkemedelsverket.

Kartläggningen visar på att flertalet myndigheter och aktörer bedriver uppföljning på läkemedelsområdet, men att fördelningen av uppdrag och aktiviteter är otydlig och samordning saknas. Cirka 20% av forskningsstudier i Sverige avser främst ett läkemedels effekt och säkerhet. De utförs med regioner/landsting eller akademiska aktörer som forskningshuvudman, utan redovisning av eventuell samverkan med eller kännedom hos Läkemedelsverket.

Tre områden kräver åtgärder

Utifrån den här kartläggningen och Läkemedelsverkets erfarenheter från uppföljningsstudier ter sig följande tre områden mest angelägna att åtgärda:
– bristen på organiserad samverkan och rationell arbetsfördelning,
– osäker kompetensförsörjning
– osäkerhet kring en långsiktig och oberoende finansiering.

Flera nyligen publicerade utredningar och rapporter visar på olika aktörers behov inom uppföljningsområdet. Läkemedelsverket behöver data om läkemedel i klinisk användning för att kunna lösa sina regulatoriska uppgifter inom EU-systemet men också för att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsbehandling för svenska patienter.

Läkemedelsverkets kartläggning innehåller en beskrivning av regulatoriska aspekter av uppföljning och tillhörande metoder, utifrån det EU-gemensamma regelverket. Den omfattar även en genomgång av uppdrag och aktiviteter i offentliga dokument hos myndigheter och andra aktörer, en översiktlig litteratursökning och en genomgång av ansökningar om data ur Läkemedelsregistret.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

  • Nils Feltelius, senior vetenskaplig rådgivare, Vetenskapligt stöd, Läkemedelsverket
    Telefon: 070- 55 82 744
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies