Regelverket för hanteringen av läkemedel till sjö- och luftfarten behöver bli tydligare

den 2 december 2019

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur gällande bestämmelser om handel med läkemedel och hantering av läkemedel förhåller sig till de krav som gäller enligt nationella och internationella regler. I den framtagna rapporten föreslår Läkemedelsverket en rad åtgärder för att förtydliga regelverket.

Regleringen kring hur aktörer inom sjö- och luftfart ska kunna uppfylla de krav som finns på att läkemedel ska finnas ombord behöver ändras i vissa delar. I en rapport till regeringen föreslår Läkemedelsverket flera förslag till regeländringar på området.

Analysen i rapporten beskriver att det finns goda skäl att se över om representanter för utländska fartyg ska få möjlighet att beställa läkemedel på motsvarande sätt som befälhavare för svenska fartyg. Vidare föreslås att befälhavare på svenska fartyg själva ska kunna beställa alla läkemedel som de måste ha ombord för att kunna hantera sjukdom och nödsituationer. Idag är grundregeln att vissa narkotiska läkemedel måsta beställas via en svensk förskrivare. För utländska aktörer inom sjöfarten föreslås att de skulle kunna ges motsvarande förutsättningar på sikt.

För luftfarten föreslås ingen förändring av hur beställning av läkemedel ska gå till.
För införandet av förslagen krävs regeländringar och vidare beredning.

Det handlar om att säkra tillgången till läkemedel inom sjö- och luftfarten samt att ha en regelrätt hantering av läkemedel i hela kedjan, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Sammanfattning av Läkemedelsverkets förslag:

  • Att det finns goda skäl att se över om representanter för utländska fartyg ska få möjlighet att beställa läkemedel på motsvarande sätt som befälhavare för svenska fartyg.
  • Att aktörer inom luftfarten även i fortsättningen behöver beställa sina läkemedel genom att ha kontakt med en läkare med svensk läkarlegitimation.
  • Att inte föreslå någon ändring avseende servicestationernas möjlighet att sälja läkemedel till aktörer inom sjö- och luftfarten vilket innebär att de även fortsättningsvis inte har rätt att sälja läkemedel.
  • Att regeringen bör se över möjligheten att i 6 § första stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika ge förutsättningar för aktörer inom sjöfarten att beställa narkotiska läkemedel utan att gå via en svensk förskrivare. Möjligheten bör dock i sådant fall begränsas, exempelvis genom att Läkemedelsverket i föreskrifter fastställer en lista över de narkotiska läkemedel som öppenvårdsapoteket ska få lämna ut till en aktör inom sjöfarten.
  • Att regeringen bör se över möjligheten att i nationell reglering införa undantag från kravet på in- och utförseltillstånd för de narkotiska läkemedel som ska finnas i läkemedelsförråd på fartyg och luftfartyg.Att det finns skäl att utreda hur regleringen kring innehav av narkotika i lagen om kontroll av narkotika överensstämmer med de situationer som uppstår vid läkemedelshanteringen vid sjö- och luftfart.
  • Att tillsynen även framöver ska vara fördelad på samma sätt som idag mellan Transportstyrelsen och Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har samarbetat med Transportstyrelsen som bistått med sakkunskap och juridisk kompetens. Samråd och kunskapsinhämtning har även skett med Tullverket, Sveriges Apoteksförening och med aktörer som representerar olika delar inom sjö- och luftfart.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Annika Babra
Telefon: 018-17 42 71

Britt-Marie Rydén
Telefon: 072-508 21 90

 

Länk till rapport

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies