Registerstudie om läkemedelsanvändning på sjukhus

den 12 december 2019

Läkemedelsverket undersöker möjligheterna att underlätta nationella studier av läkemedelsanvändning på sjukhus. I en studie som utgår från register med olika typer av hälsodata kommer möjligheten att studera läkemedelsanvändning inom slutenvården att utvärderas.

Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som har ett nationellt ansvar för uppföljning av läkemedel. Information om hur läkemedel används på individnivå är central för studier av läkemedels effekt och säkerhet. En viktig källa för detta är Läkemedelsregistret men det är begränsat till läkemedel som förskrivits på recept. För den omfattande och viktiga användningen av läkemedel i samband med vård på sjukhus finns inget motsvarande register.

Ska underlätta för framtida studier

Läkemedelsverket genomför därför under 2019 och 2020 en nationell studie med målsättningen att utvärdera och beskriva möjligheten att samla in information om behandling med läkemedel på individnivå, från de olika ordinations- och journalsystem som används på sjukhus. I ett senare skede planeras att använda erfarenheterna för att besvara specifika vetenskapliga frågeställningar om säkerhet och effekt, kopplat till den användning av läkemedel som sker på sjukhus. De processbeskrivningar som studien leder till förväntas underlätta för framtida studier.

De uppgifter som hämtas från journalsystemen berör alla enskilda tillfällen då en patient behandlats med ett läkemedel under 2017, i de regioner som deltar i studien. Den information som används är läkemedelsnamn, dos, styrka, behandlingstid, beredningsform och hur patienten fick sitt läkemedel. Dessa data kopplas till information från Socialstyrelsens hälsodataregister (Läkemedelsregistret för uppgifter om andra läkemedel förskrivet på recept, Patientregistret för uppgifter om sjukhusvård och Dödsorsaksregistret för information om dödsorsaker). Syftet är att beskriva lämpliga rutiner för samverkan och processer för att kunna inhämta och använda individdata över läkemedelsexponering på sjukhus. Projektet ska också beskriva för vilka läkemedelsklasser det är särskilt viktigt att ha tillgång till denna information, till exempel nya läkemedel för behandling av cancer.

Rättslig grund för behandlingen av patientuppgifter (känsliga personuppgifter) i studien är att det är nödvändigt av skäl som är av allmänt intresse för folkhälsan. Studien har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2019-05161).

Rätt att inte vilja delta

Endast de ansvariga för projektet har tillgång till insamlade uppgifter. Personnummer används endast för att koppla uppgifter om behandling med läkemedel till information från hälsodataregistren och tas därefter bort från materialet. Inga resultat som presenteras kommer att kunna knytas till enskilda individer.

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för studien. Den som så önskar kan begära att inte ingå i studien. Alla individer kan begära att få ta del av de egna uppgifterna som finns i registren samt att begära rättelse av dessa uppgifter. Begäran om att få ta del av de egna registeruppgifterna eller att inte delta ska vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress. De begärda uppgifterna skickas till folkbokföringsadressen i rekommenderat brev. Adressen till Läkemedelsverket är:

Läkemedelsverket
Registrator
Box 26
751 03 Uppsala

Ange diarienummer 4.3.1-2019-096455 i skrivelsen. Observera att en sådan begäran endast kan tillgodoses under den initiala fasen av studien då personnummer fortfarande finns i studiematerialet. Efter att koppling av samtliga datakällor är klar så avlägsnas personnummer och enskilda individer kan då inte längre identifieras i materialet.

Du kan även kontakta Läkemedelsverkets dataskyddsombud på ovanstående adress eller med epost till registrator@lakemedelsverket.se. Ange "Dataskyddsombudet" i ämnesraden.

Läs mer om hur Läkemedelsverket hanterar personuppgifter och dina rättigheter som registrerad.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Länkar

 

Kontakta oss

Rolf Gedeborg
Utredare, Läkemedelsverket
+46 18 178204

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies