Samlad kraft för forskning om antibiotikaresistens

den 26 november 2019

Nu finns en strategisk forskningsagenda för området antibiotikaresistens. Den är framtagen i brett samarbete mellan elva statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.

Den strategiska forskningsagendan är en nationell kraftsamling för att skapa möjligheter till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människor och djur. Agendan syftar till att vägleda, stödja och samordna forskningsinsatser inom en rad områden - till exempel folkhälsa, medicin, miljö och vatten, djurhälsa, internationellt samarbete och innovationer.

- Den strategiska forskningsagendan för antibiotikaresistens pekar på viktiga områden för forskning utifrån ett One Health-perspektiv, alltså hur smittämnen cirkulerar mellan djur, människa och natur. Det är mycket givande att vara med i arbetet inom programkommittén och vi har förhoppning om att forskningsagendan ska fylla en viktig funktion, säger Kia Salin, ämnesområdesansvarig på Läkemedelsverket.

Om antibiotikaresistens

I vår tid är antibiotikaresistens ett faktum och ett hot – nationellt och globalt. Vanliga infektioner och skador som tidigare varit enkla att behandla, har blivit farligare och kan till och med leda till döden. Det beror på att bakterierna blir mer och mer motståndskraftiga – resistenta – mot vår antibiotika. De moderna behandlingsmetoderna och medicinerna försvagas och hjälper sämre. Anledningarna till att bakterier blir resistenta är många och komplexa. Genom forskning kan vi förstå, förklara och förebygga antibiotikaresistens.

Det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. I programkommittén ingår representanter från Läkemedelsverket, Formas, Forte, Vinnova, Hav och Vattenmyndigheten, Sida, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Research Institutes of Sweden, RISE.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Kia Salin
+46 72 570 41 10
kia.salin@lakemedelsverket.se 

 

Länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies